CORAZ DŁUŻSZE TERMINY NA BADANIA

Data: 10.06.2021 r., godz. 14.00    1735
Aktualnie napływające do poradni zgłoszenia i wnioski, rozpatrywane będą nie wcześniej niż po wakacjach.

W roku szkolnym 2020/2021, spowodowane epidemią okoliczności, zdezorganizowały funkcjonowanie poradni, utrudniając sprawną realizację jej  podstawowych zadań. Sytuacja epidemiczna wymagała opracowania nowych procedur działania placówki, wprowadzenia radykalnych zmian dotyczących przyjmowania zgłoszeń oraz przeprowadzania postępowań diagnostycznych i orzekających w sposób dostosowany do wymogów sanitarnych. Dodatkowo, występujące w przebiegu epidemii, powtarzające się okresy nasilonych zakażeń (kolejne „fale”), zmuszały do stałego korygowania wprowadzonych zmian.

W tych warunkach sprawna obsługa napływających do poradni zgłoszeń oraz terminowe wykonywanie badań diagnostycznych, w niektórych miesiącach nie było możliwe.

Obserwacje z poprzednich lat szkolnych (przed epidemią) wskazywały, że poziom zgłoszeń w sprawach dotyczących pozyskania w poradni opinii oraz orzeczeń, w miesiącach poprzedzających wakacje (maj, czerwiec) zwykle był najwyższy. W bieżącym roku szkolnym,  sytuacja w tym zakresie jest zdecydowanie trudniejsza, zapewne dlatego, że „skumulowały” się sprawy, które w poprzednich latach załatwiane były wcześniej.

W tym kontekście, aktualna sytuacja dotycząca, stanu realizacji zadań podstawowych poradni jest następująca:

 • Wszyscy specjaliści poradni: psycholodzy, pedagodzy i logopedzi, wykonują badania diagnostyczne, wystawiają opinie oraz uczestniczą w postępowaniach orzekających (w poradni działają cztery zespoły orzekające);
 • Każdego dnia do poradni wpływa ok.15 wniosków (w proporcjach: 9 w sprawie opinii, 6 w sprawie orzeczeń);
 • Liczba zgłoszeń wykracza ponad „wydolność” zasobów kadry pedagogicznej podani, dlatego narastają zaległości;
 • Od połowy kwietnia, wnioski w sprawach dotyczących opinii, po zarejestrowaniu trafiają na listę oczekujących na badanie (początkowo niektóre, aktualnie wszystkie - 10.06.2021r. na liście czeka 186 zgłoszeń);
 • Na dzień dzisiejszy (10.06.2021r.) terminarz badań diagnostycznych w poradni, do połowy lipca, jest całkowicie wypełniony.
 • Także do połowy lipca 2021r., ustalona jest liczba posiedzeń zespołów orzekających, z listą konkretnych spraw, które będą rozpatrzone. W zakresie działalności orzeczeniowej, do tej pory wnioski rozpatrywane były na bieżąco (na dzień 31.05.2021r. w poradni wydano 450 orzeczeń).
 • Poradnia jest placówką nieferyjną, co oznacza, że w miesiącach wakacyjnych nie jest zamknięta. Jednak pracownicy latem wykorzystują należne im urlopy wypoczynkowe, dlatego liczba wykonywanych zadań znacząco spada.
 • Działalność zespołów orzekających od połowy lipca do połowy sierpnia w praktyce jest zawieszona, ponieważ trudno jest skompletować ich skład.
 • Mimo pełnej mobilizacji zespołu poradni, ukierunkowanej na obsługę nowych zgłoszeń nie udaje się uniknąć zaległości. Lista osób oczekujących na badania i opinie wydłuża się. 

Przedstawione powyżej realne uwarunkowania, w jakich funkcjonuje jedyna w Powiecie Legionowskim publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, uzasadniają następujące KOMUNIKATY:

 • Wszystkie aktualnie napływające do poradni zgłoszenia i wnioski rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń, nie wcześniej niż w I semestrze przyszłego roku szkolnego.
 • Zaangażowanie zespołu pedagogicznego poradni w realizację zadań diagnostycznych i orzeczeniowych, pozbawia placówkę możliwości uczestniczenia w przedsięwzięciach na rzecz środowiska, wykonywanych na terenie placówek oświatowych.