PODSUMOWANIE PRACY ROK SZKOLNY 2020/2021

Data: 06.07.2021 r., godz. 15.00    1070
Mimo trudności w „epidemicznym” roku szkolnym, działalność orzeczeniową, poradnia zrealizowała na poziomie zgłoszeń.

Formalnie rok szkolny w oświacie kończy się 31 sierpnia, ale rada pedagogiczna poradni, zwykle przed wakacjami dokonuje podsumowania, co tym razem nastąpiło na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2021r.  

Epidemia zdezorganizowała funkcjonowanie poradni, co w szczególności dotknęło zasad przyjmowania zgłoszeń, organizowania postępowania diagnostycznego, sposobów przeprowadzania badań oraz terminowego wydawania opinii. Dobrze znane pracownikom oraz klientom procedury działania, w sytuacji wprowadzonych ograniczeń w kontaktach społecznych oraz różnego rodzaju obostrzeń sanitarnych, okazywały się niemożliwe do zastosowania.

Sytuacja wymagała ustanowienia nowych zasad organizacyjnych, umożliwiających bezpieczne oraz efektywne wykonywanie zadań, co okazało się największym wyzwaniem mijającego roku szkolnego.

Poziom wykonania podstawowych zadań poradni, w świetle zgromadzonych danych liczbowych jest niższy, średnio ok. 25%, w odniesieniu do danych uzyskiwanych w na tym etapie, w latach przed epidemią, co ilustrują następujące wskaźniki:

  • Liczba zarejestrowanych w roku szkolnym klientów - 1633 osoby (22% mniej).
  • Łączna liczba wykonanych badań diagnostycznych: psychologicznych, logopedycznych, pedagogicznych i badań SI - 2287 badań (14% mniej).

BADANIA diagnostyczne w ostatnim roku szkolnym wykonywane były zarówno stacjonarnie (856), jak i zdalnie (734) oraz częściowo zdalnie + stacjonarnie (659). O zróżnicowanym postępowaniu diagnostycznych decydował przede wszystkim poziom nasilenia epidemii (kolejne „fale”), specyfika zgłaszanych spraw oraz zgromadzona wcześniej dokumentacja diagnostyczna.

  • Liczba wystawionych opinii - 597 (28% mniej).
  • Liczba konsultacji psychologicznych - 395 (32% mniej).

KONSULTACJE psychologiczne przeprowadzane były zarówno zdalnie / telefonicznie (260), jak i stacjonarnie (135).

W tym kontekście zdecydowanie wyróżnia się DZIAŁALNOŚĆ ORZECZENIOWA poradni,  zrealizowana na wyższym poziomie, w odniesieniu do każdego poprzedniego roku szkolnego.

  • Łączna liczba wydanych orzeczeń, (w tym opinii WWR) 563 (ok. 27% więcej)

Dla publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej działalność orzeczeniowa jest priorytetem, co wynika zarówno z przepisów prawa oświatowego jak i ze zobowiązań poradni wobec rejonu jej działania. Poziom zapotrzebowania na orzeczenia, wyrażający się liczbą składanych wniosków, od wielu lat wykazuje tendencję wzrostową, która w świetle ostatnich danych utrzymuje się. W tych okolicznościach, jedynie poprzez zaangażowanie całego zespołu pedagogicznego w realizację zadań orzeczeniowych, udaje się sprostać oczekiwaniom klientów (w poradni działają cztery zespoły orzekające, które odbywają posiedzenia systematycznie, raz w tygodniu).

Negatywną konsekwencją powyższej sytuacji jest fakt, że wnioski w innych sprawach, najczęściej dotyczące problemów wymagających wydania opinii, rozpatrywane są w dalszej kolejności. Z tego powodu ok. 200 zarejestrowanych już zgłoszeń, czeka na rozpatrzenie, co nastąpi zapewne nie wcześniej niż po wakacjach. 

W tym wyjątkowym, „epidemicznym” roku szkolnym, mimo wielu trudności i zawirowań, doświadczanego przez wszystkich stanu niepewności oraz emocjonalnego wyczerpania, ostatecznie udało się ustabilizować zasady funkcjonowania i organizację pracy, co pozwala coraz sprawniej realizować podstawową działalność placówki.  

Zadawalający jest również fakt, że zastosowane w poradni procedury bezpieczeństwa zdrowotnego, z całym szeregiem zabezpieczeń sanitarnych, zadziałały na tyle, że uniknęliśmy zakażeń i kwarantanny.