OFERTA KONSULTACYJNO - TERAPEUTYCZNA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Data: 16.10.2023 r., godz. 13.48    2622
Oferta poradni skierowana do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MŁODZIEŻY

(konsultacje, psychoterapia indywidualna i grupowa)

Oferujemy pomoc psychologiczną dla młodzieży w formie doraźnych konsultacji oraz systematycznej psychoterapii – indywidualnej i grupowej. Zapraszamy dzieci i młodzież od 10 r.ż. do czasu ukończenia szkoły średniej z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami.

Spotkania prowadzą psycholodzy poradni posiadający kwalifikacje w zakresie psychoterapii: Agata Brzezińska, Martyna Pałaszewska, Agnieszka Błachocińska

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW

(oferta dla rodziców dzieci i młodzieży w wieku szkolnym)

Konsultacja psychologiczna to forma jednorazowej usługi, ale w praktyce udzielenie pełnej porady może wymagać średnio od trzech do pięciu spotkań z psychologiem.

Podczas konsultacji psycholog udzieli porad wychowawczych, podpowie, gdzie i jakiej pomocy należy szukać w określonej sytuacji oraz wyjaśni wątpliwości, czy  zachowania i trudności dziecka wymagają pomocy specjalistycznej, czy może stanowią normę rozwojową.

Skorzystaj z konsultacji:

 • jeżeli nie wiesz, jak pomóc swojemu dziecku;
 • zastanawiasz się, czy trudności Twojego dziecka wymagają pomocy specjalisty;
 • doświadczasz problemów wychowawczych;
 • niepokoi Cię zachowanie czy rozwój emocjonalny Twojego dziecka.

Konsultacje prowadzą psycholodzy: Anna Suchecka, Halina Wróblewska, Teresa Baster-Stefańska

 

KONSULTACJE DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI

(oferta dla rodziców dzieci w wieku 0-7 lat)

Konsultacje to spotkania z rodzicami, opiekunami w celu omówienia trudności wychowawczych lub nieprawidłowości rozwojowych obserwowanych u dziecka w wieku przedprzedszkolnym i przedszkolnym.

Skorzystaj z konsultacji, jeśli Twoje dziecko:

 • przejawia trudne emocje, z którymi Wam wszystkim ciężko jest sobie radzić;
 • zachowuje się w sposób, który budzi Twój niepokój;
 • z trudem adaptuje się w żłobku, przedszkolu, wycofuje się z kontaktów z rówieśnikami lub jest przez nie wykluczone;
 • rozwija się z opóźnieniem w stosunku do rówieśników;
 • ma problem z czynnościami fizjologicznymi (trudności z treningiem czystości, łaknieniem, snem)

lub

 • nie wiesz, jak właściwie wspierać swoje dziecko w prawidłowym rozwoju;
 • chcesz zadbać o swoje dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej.

Podczas konsultacji przyglądamy się dotychczasowym metodom wychowawczym stosowanym wobec dzieci i rozważamy ich zmianę, która może doprowadzić do lepszego funkcjonowania rodziny, przeprowadzamy wywiad rozwojowy. Zdarza się, że zapoznając się z daną sytuacją kierujemy do odpowiednich specjalistów dziecko, rodziców lub całą rodzinę.

Konsultacje prowadzą psycholodzy: Izabella Krawczyk, Alicja Błaszczuk, Małgorzata Senduła

 

TERAPIA RODZIN

Terapia rodzinna jest adresowana do rodzin w sytuacjach kryzysowych, wymagających specjalistycznej pomocy. Celem terapii jest zidentyfikowanie niekorzystnych wzorców zachowań i wzajemnych relacji oraz wspólna praca całej rodziny nad ich zmianą. Terapia jest prowadzona przez dwóch psychologów w formie systematycznych spotkań (raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie).

Psycholodzy prowadzący terapię:

 • Anna Suchecka - ukończyła Studium Pracy z Rodziną, Studium Metod Psychokorekcyjnych, Studium Psychoprofilaktyki (posiada certyfikaty w tym zakresie wydane przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne), kurs Ekologicznej Terapii Rodzin wg metody prof. Danuty Mostwin oraz kurs doskonalący CMPP „Psychologiczna diagnoza zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży w kontekście funkcjonowania rodziny oraz pomoc rodzinie i dziecku”.
 • Halina Wróblewska - ukończyła „Szkołę Pomagania” – szkolenie warsztatowe z zakresu pracy z rodziną i terapii rodzin, kurs  Ekologicznej Terapii Rodzin
  wg metody prof. Danuty Mostwin oraz kurs doskonalący CMPP „Psychologiczna diagnoza zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży w kontekście funkcjonowania rodziny oraz pomoc rodzinie i dziecku”.

 

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW

Warsztaty umiejętności wychowawczych skierowane są do rodziców uczniów szkół podstawowych, którzy szukają wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych swoich dzieci. Na zajęciach będziemy pracować nad budowaniem prawidłowych relacji rodzic - dziecko opartych na dialogu, wzajemnym zrozumieniu i szacunku.   

Jest to cykl 10 cotygodniowych spotkań trwających ok. 2,5 godz. w grupie 10-12 osób. Warsztaty odbywać się będą w poniedziałki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie w godzinach 16.15.-18.45.

Warsztaty prowadzą: Beata Maculewicz i Aleksandra Stańska

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej

Trening Umiejętności Społecznych przeznaczony jest dla dzieci nieśmiałych, mających problemy z kontrolą emocji, kłopoty z przestrzeganiem zasad oraz trudności w budowaniu pozytywnych relacji rówieśniczych.

W trakcie treningu będziemy:

 • wspierać dzieci w rozpoznawaniu swoich mocnych stron i wzmacnianiu poczucia (własnej) sprawczości;
 • ćwiczyć panowanie nad emocjami i umiejętność kierowania swoim zachowaniem;
 • doskonalić kompetencje społeczne, które są podstawą nawiązywania i utrzymywania satysfakcjonujących relacji z innymi.

Trening obejmuje 14 spotkań, raz w tygodniu - 90 min. w dwóch grupach.

Trenerzy: Małgorzata Senduła i Alicja Błaszczuk, Ewa Krawiecka i Agnieszka Nasierowska

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI W WIEKU 5 - 6 LAT

Zajęcia kierowane są do dzieci wycofanych, nieśmiałych, lękowych, mających trudności w nawiązywaniu relacji społecznych. W trakcie zajęć dzieci będą uczyły się rozpoznawać swoje emocje, dostrzegać swoje mocne i słabe strony, rozwijać komunikację z rówieśnikami, wzmacniać poczucie własnej wartości i prawidłowo funkcjonować w grupie rówieśniczej.

Trenerzy: Agnieszka Błachocińska i Ewa Krawiecka

 

SENSOROZWIJANIE

zajęcia rozwijające umiejętności społeczne dzieci z elementami terapii integracji sensorycznej oraz terapii ręki

Dziecko poznaje świat każdym zmysłem - dotyka, wącha, smakuje, nasłuchuje, obserwuje, manipuluje. Zajęcia z sensorozwijania mają na celu dostarczenie dzieciom wielu doznań stymulujących każdy ze zmysłów, a tym samym ich rozwój. Bardzo ważna jest prawidłowa integracja wszystkich bodźców, która umożliwia dziecku odpowiednie zareagowanie na daną sytuację. Zajęcia te pełnią także rolę profilaktyczną – zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych wynikających z niedostatecznej ilości doznań.

Zajęcia w formie grupowej przeznaczone są dla dzieci w wieku 4 – 5 lat, również dla dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami (Zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim). Terapia w małej grupie zbliża dziecko do naturalnych sytuacji w funkcjonowaniu społecznym. Maksymalna liczba uczestników to 4 osoby, zajęcia cykliczne, raz w tygodniu. Ponadto zajęcia prowadzone są w sali integracji sensorycznej.

Celem zajęć jest:

 • Stymulowanie wszystkich zmysłów,
 • Rozwijanie funkcji motorycznych, poznawczych i społeczno – emocjonalnych,
 • Kształtowanie umiejętności współpracy z innymi, pomaganie sobie nawzajem,
 • Rozwijanie sprawności manualnej i percepcyjnej,
 • Umocnienie wiary we własne siły i możliwości.

Terapeuta prowadzący: Ewa Krawiecka i Martyna Smyczyńska

 

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE

 dla dzieci wieku 2-3 lat

Pierwsze lata życia dziecka są szczególnie ważne w procesie jego rozwoju. Dziecko opanowuje szereg umiejętności mających wpływ na jego dalsze życie. Podczas  indywidualnych zajęć rozwijane będą między innymi umiejętności z zakresu komunikacji, analizy, syntezy wzrokowej i słuchowej, naśladownictwa, myślenia przyczynowo – skutkowego oraz logicznego, pamięci, uwagi.

Celem zajęć jest:

 • Wspieranie rozwoju mowy,
 • Usprawnianie dużej i małej motoryki,
 • Stymulowanie poszczególnych zmysłów,
 • Dzielenia wspólnego pola uwagi,
 • Kształtowanie umiejętności budowania relacji z innymi,
 • Nauka wskazywania i naśladowania.

Terapeuta prowadzący: Ewa Krawiecka

 

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DZIECKA NA POCZĄTKU EDUKACJI SZKOLNEJ

Zajęcia ukierunkowane są na trening pisania i czytania, rozwijanie komunikacji językowej, wspieranie rozwoju społeczno - emocjonalnego. Adresatem zajęć są uczniowie z klas pierwszych. Zajęcia w formie grupowej prowadzone są w ramach cotygodniowych 45 minutowych spotkań, 

Terapeuci prowadzący: Anna Borzym i Ewa Krawiecka

 

ZAJĘCIA GRUPOWE Z TERAPII RĘKI

dla uczniów klas I - II szkoły podstawowej

Celem zajęć jest poprawa koordynacji wzrokowo - ruchowej, stabilizacja mięśni ręki i obręczy barkowej, a także rozwijanie zdolności manualnych dziecka oraz poprawa ruchów  precyzyjnych, niezbędnych podczs wycinania, rysowania, pisania. Zajęcia grupowe prowadzone są w cyklu cotygodniowych 50 minutowych spotkań.

Terapeuta prowadzący: Agnieszka Nasierowska

 

GRUPA WSPARCIA DLA PSYCHOLOGÓW, PEDAGOGÓW I NAUCZYCIELI ZE SZKÓŁ Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO

Jednym z najważniejszych celów grupy jest usprawnianie przepływu informacji między pracownikami z różnych placówek szkolnych i w ten sposób  umożliwianie integracji środowiska specjalistów pracujących w szkołach na terenie powiatu legionowskiego. Uczestnicy grupy zajmują się przede wszystkim rozwiązywaniem bieżących problemów jakie napotykają w swojej pracy. Mają również okazję do poszerzania wiedzy i kompetencji oraz doskonalenia umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych. W pracy z grupą wykorzystywane są metody warsztatowe, studia przypadków oraz elementy superwizji. Dużą wagę przykładamy do tworzenia na spotkaniach przyjaznej atmosfery, umożliwiającej bezpieczne dzielnie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

Spotkania grupy będą odbywały co  miesiąc, w życzliwiej atmosferze, prowadzone w sposób swobodny, w oparciu o grupowe rozmowy.

Zaczynamy już w listopadzie 2023 r.

 Prowadzące: Halina Wróblewska i Aleksandra Stańska

 

GRUPA WSPARCIA DLA LOGOPEDÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO

Celem spotkań jest integracja środowiska logopedycznego oraz wymiana aktualnych informacji dotyczących przepisów prawa i standardów pracy w zawodzie logopedy, wzajemne wsparcie z zakresu diagnozy i terapii oraz współpracy z rodzicami, a także zdobywane umiejętności i doskonalenie warsztatu pracy. W życzliwej atmosferze chcemy rozwiewać się wątpliwości i rozwiązywać trudności pojawiające się na drodze zawodowej każdej/każdego z nas.

Spotkania grupy będą odbywały co dwa miesiące, w życzliwiej atmosferze, prowadzone w sposób swobodny, w oparciu o grupowe rozmowy,

Zaczynamy już w listopadzie 2023 r.

Prowadzące: Anna Borzym, Anna Liwska, Martyna Smyczyńska, Ewa Ślesik

 

GRUPA WSPARCIA DLA PSYCHOLOGÓW, PEDAGOGÓW  I NAUCZYCIELI Z PRZEDSZKOLI Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO

Grupa wsparcia skierowana jest do wszystkich nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolu. Celem spotkań jest wymiana aktualnych informacji dotyczących przepisów prawa, organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, integrowanie środowiska specjalistów i nauczycieli pracujących w przedszkolach na terenie Powiatu Legionowskiego poprzez wymianę doświadczeń zawodowych, omawianie wspólnie wybranych zagadnień, rozwiązywanie bieżących problemów, a także wzajemne wsparcie w trudnych sytuacjach zawodowych oraz zdobywanie umiejętności i doskonalenie warsztatu pracy.

Spotkania grupy będą odbywały co dwa miesiące, w życzliwiej atmosferze, prowadzone w sposób swobodny, w oparciu o grupowe rozmowy,

Zaczynamy już w listopadzie 2023 r.

Prowadzące: Małgorzata Senduła, Ewa Krawiecka