OPINIE W SPRAWIE DYSLEKSJI

Data: 13.03.2023 r., godz. 15.00    1509
Raz wystawiona opinia w sprawie dysleksji jest ważna na każdym etapie edukacyjnym.

Na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się (popularnie dysleksji), dostosowuje się wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Podstawą prawną powyższego jest Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.373).

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie specyficznych trudnościach w uczeniu się, może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej (§3 ust.1 cytowanego rozporządzenia).

Przepisy nie wskazują terminu ważności raz wydanej opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się, ani nie wymagają pozyskiwania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się na dany etap edukacyjny, co oznacza, że raz wystawiona opinia zachowuje ważność na każdym etapie edukacyjnym.

Gdyby w okresie nauki w szkole ponadpodstawowej, zaistniały przesłanki do przeprowadzenia diagnozy i wystawienia uczniowi opinii w sprawie specyficznych trudności w uczenie się, poradnia może to zrobić, po spełnieniu wymienionych w rozporządzeniu warunków (§3 ust.2 i 3).

Warunki o których mowa: nauczyciel lub specjalista prowadzący z uczniem w szkole ponadpodstawowej zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w porozumieniu z rodzicami lub pełnoletnim uczniem, wystosowuje do dyrektora szkoły wniosek wraz z uzasadnieniem. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej szkoły oraz powiadomieniu rodziców ucznia, przekazuje wniosek (z uzasadnieniem i opinią rady pedagogicznej) do poradni. Na tej podstawie poradnia diagnozuje zgłoszony problem i ewentualnie wystawia opinię.

Podsumowując, w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego, opinia poradni w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się wystawiona uczniowi w szkole podstawowej, pozostaje ważna na etapie nauki w szkole ponadpodstawowej i jest podstawą do dostosowania warunków edukacyjnych oraz warunków egzaminu maturalnego.