Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dodany dnia: 2013-07-04 13:17:39

 

Doręczanie pism do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Legionowie
za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP).

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Legionowie uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych. Znajduje się ona na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Za pośrednictwem ESP można kierować wnioski, skargi i zapytania do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Legionowie.


Portal elektronicznej skrzynki podawczej: (kliknij tutaj)

Wymagania:

 • W celu skorzystania z Portalu ePUAP należy posiadać w nim konto użytkownika. Rejestracja w Portalu ePUAP jest darmowa.
 • Dostarczane dokumenty powinny być podpisane profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) oraz opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.
 • Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 megabajtów, w tym załącznik maksymalnie 3,5 megabajtów.
 • Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism: .doc, .docx, .gif, .jpg, .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xml.
 • W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych niespełniających łącznie wszystkich wymogów, nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.
 • Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1024 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 Nr 206 poz. 1216).

 

« wróć do aktualności