Nowe rozporządzenia M.E.N.

Dodany dnia: 2013-08-27 15:11:41

M.E.N.

22 sierpnia 2013 r. zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (z 2 sierpnia 2013 r.) zmieniające rozporządzenia:

  • w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. poz. 958) - (kliknij),
  • w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. poz. 957) - (kliknij).

Nowe regulacje uwzględniają rekomendacje, opinie i uwagi wielu osób reprezentujących środowiska nauczycieli, rodziców, dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek systemu oświaty, partnerów społecznych, a także przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny i organów prowadzących szkoły.

W rozporządzeniach podkreślono celowość zespołowej pracy nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów przy opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania takich uczniów. W zależności od potrzeb regulacje zalecają także współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Rozszerzony został zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami, uwzględniający zwiększenie ich roli w dostosowywaniu organizacji kształcenia specjalnego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Zatem w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym będzie określany zakres współpracy z rodzicami uczniów nie tylko przy realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu i w działaniach dla integracji uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, ale także ich przygotowaniem do samodzielności w życiu dorosłym związanej z:

  • zapewnianiem odpowiednich warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
  • realizacją zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów.

Współpraca z rodzicami w tym zakresie pozwoli na pełniejszą realizację potrzeb ich dziecka w środowisku edukacyjnym. Jednocześnie rodzice ucznia lub pełnoletni uczniowie będą mogli wziąć udział w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz dokonaniu oceny poziomu funkcjonowania ucznia, a także otrzymać kopię takiego programu.

Wprowadzenie zmian wynika z uspójnienia tych regulacji z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, w części dotyczącej indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, opracowywanego dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, sposobu udzielania tym uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentowania tych działań.

Zmiany dotyczące indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynikają również z potrzeby specyzowania zapisów w zakresie dostosowywania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

« wróć do aktualności