Opinie o dysleksji według nowych zasad

Dodany dnia: 2011-09-09 17:29:30

Od września 2011r. obowiązują nowe zasady w zakresie wydawania przez poradnię opinii w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się – częściej nazywanych „dysleksją”.

W świetle aktualnie obowiązujących regulacji prawnych poradnia jest upoważnioną do wydawania opinii potwierdzających występowanie „dysleksji” jedynie uczniom klas IV, V, VI szkoły podstawowej.

Uczniowie gimnazjów mogą uzyskać opinię poradni w sprawie „dysleksji” pod warunkiem:

- do poradni musi wpłynąć od dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza WNIOSEK z uzasadnieniem
oraz opinia rady pedagogicznej w tej sprawie.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ubiegający się o uzyskanie opinii w sprawie „dysleksji” będą musieli spełnić takie same warunki jak gimnazjaliści, ale będzie ich to obowiązywało od września 2012r.

Do tego czasu mogą uzyskać opinię, o której mowa według wcześniej obowiązujących zasad
– na podstawie złożonego w poradni wniosku, po przeprowadzeniu badań psychologiczno – pedagogicznych oraz po spełnieniu wymagań określonych przez diagnozujących problem specjalistów poradni.

Podstawą prawną do wyżej opisanych zasad postępowania w sprawie opinii jest Rozporządzenie
MEN z dnia 17 listopada 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - § 6a ust. 1, 2 i 3 (Dz. U. Nr 228 poz. 1491).

Dyrektor poradni: Grażyna Okarska

« wróć do aktualności