Propozycje MEN

Dodany dnia: 2017-05-16 15:52:54

MEN

 

Minister Anna Zalewska spotkała się z rodzicami oraz przedstawicielami organizacji reprezentujących dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci przewlekle chore.


Spotkanie zorganizowane z inicjatywy minister edukacji związane było ze skierowaniem w kwietniu do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych projektów rozporządzeń:

  • w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  • w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
  • w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach.

Dzieci z niepełnosprawnościami będą miały dedykowane kształcenie w zależności od ich możliwości i potrzeb: część zajęć będzie organizowana w formie indywidualnej, cześć w klasie.


Ministerstwo przygotowało propozycje czterech możliwych rozwiązań skierowanych do dzieci, doświadczających trudności w szkole w związku z niepełnosprawnością lub chorobą:

  • Pierwszy obszar rozwiązań - dotyczy dzieci niepełnosprawnych, które mogą uczęszczać do szkoły,
  • Drugi – dzieci chorych, które mogą chodzić do szkoły,
  • Trzeci — dzieci chorych, które mogą chodzić do szkoły okresowo, gdy stan zdrowia im na to pozwala, również dzieci niepełnosprawnych,
  • Czwarty – dzieci, które nie mogą chodzić do szkoły, także dzieci niepełnosprawnych.

Uczeń z niepełnosprawnością będzie włączony do grupy rówieśniczej. Uczniowie otrzymają wsparcie w szkole.
Dla dzieci niepełnosprawnych ma być organizowane kształcenie specjalne w szkole, a nie nauczanie indywidualne.

 

Źródło: www.men.gov.pl

« wróć do aktualności