O poradni

Liczba odwiedzających: 12125

Na mocy decyzji „Kuratorium Okręgu Warszawskiego” z dniem 1 września 1967 r. w Legionowie powołano Poradnię Wychowawczo-Zawodową. Początkowo w nazwie „powiatowa”, potem „miejska”, od 1993 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, jest publiczną placówką oświatową, której działalność ukierunkowana jest na wspomaganie edukacji dzieci i młodzieży.

Legionowska poradnia wielokrotnie zmieniała swoją siedzibę, ale każda z nich zlokalizowana była na terenie miasta Legionowo.

 • Pierwszy lokal, w którym urzędowała nowo powołana poradnia znajdował się na terenie Przychodni Lekarskiej na ul. Sowińskiego, gdzie na potrzeby placówki wydzielono trzy pomieszczenia.
 • Po kilku latach poradnię przeniesiono na teren Szkoły Podstawowej Nr 1, na ul.  Zakopiańskiej.
 • W roku 1982 legionowska poradnia otrzymała od władz miasta nowy lokal, usytuowany w wolnostojącym budynku przy Al. 3 Maja 24, w całości przeznaczony na potrzeby realizowanej przez placówkę działalności. W roku 2000 decyzją właściciela budynku zmniejszono przeznaczoną dla poradni przestrzeń do powierzchni 140 m², na której mieściły się 4 gabinety diagnostyczne, wydzielony z jednego pomieszczenia gabinet dyrektora i sekretariat oraz „maleńka” poczekalnia dla klientów. Po tej zmianie, poradnia znalazła się w bardzo trudnej sytuacji lokalowej. W tamtym czasie, w poszukiwaniu jakichś rozwiązań, między innymi powołano Filię Poradni w Serocku. Filia działała w latach 2002-2007.
 • W grudniu 2006 r. poradnia przeniosła się do budynku na ul. Jagiellońską 2, gdzie na I piętrze przygotowano nowy lokal, dostosowany do charakteru działalności placówki. Na łącznej powierzchni 280 m² rozmieszczono 7 gabinetów diagnostycznych, gabinet dyrektora, pokój dla administracji, niewielką salę konferencyjną, sekretariat z aneksem kuchennym oraz przestronne korytarze i poczekalnie dla klientów. W styczniu 2015 r., w tej samej lokalizacji udało się pozyskać dodatkowo 32 m², na których „zmieściły” się dwa kolejne gabinety. Przeprowadzka z 2006 r. zdecydowanie poprawiła warunki lokalowe i standard pracy poradni oraz otwierała możliwości dla nowych działań.
 • Ostatnia zmiana siedziby dokonała się w grudniu 2020 r. Poradnia przeprowadziła się na  ul. Jagiellońską 69, w bardzo bliskie sąsiedztwo Szkoły Specjalnej. Aktualna siedziba mieści się w skrzydle dobudowanym do szkoły, gdzie poradnia użytkuje lokal o łącznej powierzchni 640 m², który mieści się na I i na II piętrze. Na pierwszym piętrze znajdują się przede wszystkim sale przeznaczone do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla małych dzieci z niepełnosprawnościami (pedagogiczne, logopedyczne, SI) oraz gabinet psychoterapeutyczny dla młodzieży i na terapie rodzin, gabinety diagnostyczne, a także duża sala konferencyjna. Na drugim piętrze znajduje się 9 gabinetów diagnostycznych (psychologiczny, pedagogiczny, logopedyczny), sekretariat z zapleczem biurowym, pomieszczenie dla administracji (kadry i księgowość) oraz gabinet dyrektora. Nowy lokal na obu piętrach ma przestronne i wygodne poczekalnie dla klientów, odpowiednią ilość pomieszczeń sanitarnych oraz bardzo dobrze wyposażone pomieszczenia socjalne.

Historia kolejnych przeprowadzek legionowskiej poradni odzwierciedla dokonujący się na przestrzeni lat rozwój placówki – coraz większe powierzchnie, wyższy standard, liczniejszy zespół, szerszy zakres działań, nowe możliwości i otwarte perspektywy.

ZARZĄDZANIE poradnią.

Założycielem i pierwszym kierownikiem legionowskiej poradni był mgr Henryk Łętowski, który zarządzał placówką w latach 1967 – 1973. W kolejnych latach, zgodnie z przepisami prawa oświatowego, poradnią zarządzali dyrektorzy:

 • mgr Marek Ambroziak (1973-1976), pedagog.
 • mgr Jerzy Szewczyk (1976-1995), psycholog.
 • mgr Anna Fabisiak (1995-1999), psycholog.
 • mgr Grażyna Okarska (1999-2022), psycholog.
 • Od 1 września 2022 r. dyrektorem poradni jest mgr Agata Gruczek, logopeda.

 

ZESPÓŁ pracowników.

Zespół pracowników poradni, początkowo nieliczny (z chwilą powołania placówki zaledwie czteroosobowy), z upływem lat systematycznie się powiększał. W skład zespołu poradni wchodzą:

 • pracownicy pedagogiczni: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni i psychoterapeuci;
 • pracownicy administracji i obsługi: kierownik adm., główna księgowa, pracownik płacowo-kadrowy, referenci i sprzątaczka;
 • poradnia na stałe współpracuje z lekarzem.

W roku 2001 decyzją organu prowadzącego placówka przejęła samodzielną obsługę księgowo - finansową, co wymagało zatrudnienia osób z kwalifikacjami w tym zakresie. 

Działalność Poradni Wychowawczo-Zawodowej, potem Psychologiczno-Pedagogicznej od początku miała i nadal ma charakter diagnostyczny i doradczy. Rodzice zgłaszają się do poradni z powodu trudności, niepowodzeń i zaburzeń w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży. Poradnia diagnozuje zgłaszane problemy oraz wskazuje rozwiązania i zaleca sposoby postępowania. Priorytetem jest ORZECZNICTWO, ponieważ wydawanie orzeczeń dla potrzeb edukacji jest wyłączną kompetencją publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w rejonie jej działania.

Decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 czerwca 2008 r.  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie uzyskała uprawnienia do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dzieciom z wadami wzroku, słuchu i z autyzmem oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, co  potwierdziło wysoki poziom merytoryczny realizowanej w placówce działalności diagnostycznej i orzeczeniowej.

Legionowska poradnia od początku istnienia angażowała się w przedsięwzięcia na rzecz środowiska oświatowego, w którym funkcjonuje. Już w pierwszym roku istnienia placówki, jej ówczesny kierownik mgr H. Łętowski uczestniczył w działaniach na rzecz powołania w Legionowie Szkoły Specjalnej dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. W marcu 2000 r. poradnia zarządzana przez mgr G. Okarską zorganizowała i przeprowadziła I Powiatową Giełdę Szkół Ponadpodstawowych, a od 2001 roku w poradni działa grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych, która integruje środowisko specjalistów zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Legionowskiego.

Decyzją z dnia 16 października 2017 r. Starosta Legionowski wskazał poradnię jako wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy, co określa specjalistyczny profil działalności placówki, ukierunkowany na wspomaganie rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnościami. Według przepisów prawa oraz opracowanej w poradni koncepcji, podstawowe zadania „ośrodka” obejmowały:

 • udzielanie rodzicom profesjonalnych konsultacji dotyczących problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywanie właściwych dla dziecka form specjalistycznej pomocy;
 • wskazywanie placówek, które jej udzielają;
 • organizowanie i prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju;
 • koordynowanie działalności specjalistów udzielających pomocy małym dzieciom  z niepełnosprawnościami, dostępnych na terenie powiatu.

 

Obecnie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie jest jednym z ważnych ogniw systemu pomocy dziecku i jego rodzinie w Powiecie Legionowskim. Swoim działaniem obejmuje placówki publiczne i niepubliczne działające na terenie pięciu gmin: Jabłonny, Legionowa, Nieporętu, Serocka i Wieliszewa – łącznie 122 placówki. Klientami poradni są dzieci, uczniowie, rodzice i nauczyciele z przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Legionowskiego, a także zamieszkałe na terenie powiatu dzieci nieuczęszczające do przedszkoli.

Od 1 września 2023 r. na 23,5 etatach pedagogicznych poradnia zatrudnia 26 specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i psychoterapeutów. Zespół administracji i obsługi liczy 7 osób