Działalność orzeczeniowa

Liczba odwiedzających: 7762

Podstawą realizowanej w poradni działalności orzeczeniowej jest Rozporządzenie MEN z 7 września 2017r. (Dz. U. z 2023r. poz. 2061), zgodnie z którym w poradni działają zespoły orzekające, które w trybie decyzji administracyjnych wydają orzeczenia: o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego nauczania oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Wydawanie orzeczeń dla potrzeb edukacji oraz opinii o WWRD jest wyłączną kompetencją publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej realizowanej w rejonie jej działania, co w przypadku Poradni w Legionowie dotyczy placówek oświatowych mających siedzibę na terenie Powiatu Legionowskiego.

OGÓLNE ZASADY REGULUJĄCE PRACĘ ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH DZIAŁAJĄCYCH W NASZEJ PORADNI

 1. Rodzaje dokumentów wydawane przez zespół orzekający

Poradnia wydaje:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych niepełnosprawnym:

- niesłyszącym i słabosłyszącym

- niewidzącym i słabowidzącym 

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz umiarkowanym lub znacznym 

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 

- z niepełnosprawnością sprzężoną

zagrożonych niedostosowaniem społecznym (dla uczniów od momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej);

- niedostosowanych społecznie (dla uczniów od momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej)

 

 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat;

 

 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;

 

 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego;

 

 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) dzieciom od momentu rozpoznania niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

 

 1. Rejon działania poradni

Wymienione wyżej dokumenty wydawane są dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni (z terenu Powiatu Legionowskiego).

Poradnia wydaje wskazane dokumenty dla dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego zamieszkujących na terenie Powiatu Legionowskiego.

 1. Zespoły orzekające

Aktualnie w poradni działają cztery zespoły orzekające, w których uczestniczy lekarz. Posiedzenia zespołów odbywają się raz w tygodniu, w każdą środę w godz. 11.00 – 13.00..

 • zespół ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i kształcenia specjalnego dzieci w wieku przedszkolnym (przewodnicząca: mgr Alicja Błaszczuk)
 • dwa zespoły orzekające ds. kształcenia specjalnego uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (przewodniczący: mgr Anna Suchecka i mgr Agata Brzezińska)
 • zespół orzekający ds. indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania (przewodnicząca: mgr Agata Gruczek).
 1. Kolejność i czas rozpatrywania wniosków

Wnioski o wydanie opinii WWRD oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,  wpływające do stosownego zespołu orzekającego, rozpatrywane są według kolejności złożenia w poradni, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji uzasadniającej wniosek.

W przypadku orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poradnia wydaje dokument w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji uzasadniającej wniosek. 

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ORZECZENIE LUB OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU.

 1. Wszczęcie procedury:

Procedurę orzeczeniową rozpoczyna złożenie w poradni wniosku o wydanie odpowiednio: opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

W przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym możliwe jest zawnioskowanie o uzyskanie jednocześnie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii WWRD – wówczas na wniosku należy zaznaczyć oba rodzaje dokumentów.

Uprawniony do złożenia takiego wniosku jest rodzic/opiekun prawny dziecka lub pełnoletni uczeń.

Druk wniosku do zespołu orzekającego oraz druki zaświadczeń lekarskicj można pobrać ze strony www poradni - zakładka "Druki".

Wypełniony wniosek wraz z dokumentacją uzasadniającą wniosek (np. zaświadczenie lekarskie) można złożyć bezpośrednio w sekretariacie poradni, drogą pocztową, wiadomością elektroniczną na adres e-mail poradni ( poradnia@ppplegionowo.pl) lub poprzez e-PUAP.

 1. Wymagana dokumentacja

Do wniosku, o którym mowa powyżej, należy dołączyć:

 • w przypadku opinii WWRD: aktualną dokumentację medyczną potwierdzającą występowanie u dziecka niepełnosprawności i/lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wskazane jest także załączenie kopii opinii z diagnoz lub konsultacji specjalistycznych oraz opinii z placówki przedszkolnej – w przypadku braku tego dokumentu zespół orzekający może wystąpić do placówki o wydanie takiej opinii.
 • w przypadku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: aktualną dokumentację medyczną potwierdzającą występowanie u dziecka niepełnosprawności uprawniającej go do pozyskania orzeczenia; w przypadku niepełnosprawności intelektualnej podstawę rozpoznania stanowi wynik badania psychologicznego, które będzie wykonane w procesie diagnozy w poradni. Wskazane jest także załączenie kopii aktualnej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (tzw. WOPFU), pozyskanej z przedszkola/szkoły – jeśli dziecko było już objęte wcześniej kształceniem specjalnym i/lub aktualnej opinii przedszkolnej/szkolnej - w przypadku braku tego dokumentu zespół orzekający może wystąpić do placówki o wydanie takiej opinii.
 • w przypadku orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych: wskazane jest załączenie najbardziej aktualnej dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia dziecka oraz opinii specjalistów prowadzących z dzieckiem zajęcia dotyczącej jego funkcjonowania.
 • w przypadku orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego lub indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego: zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia. W przypadku uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe konieczne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu. Wskazane jest załączenie opinii szkolnej/z oddziału przedszkolnego, jeżeli wnioskodawca jest w posiadaniu takiego dokumentu.
 1. Terminy

O terminie posiedzenia zespołu orzekającego w poradni  lub o potrzebie uzupełnienia dokumentacji uzasadniającej wniosek, w tym badań diagnostycznych w poradni niezbędnych dla wydania decyzji we wnioskowanej sprawie, wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie. 

WAŻNE – jeżeli przed zgłoszeniem do naszej poradni dziecko było pod opieką innej poradni psychologiczno – pedagogicznej, wnioskodawca powinien wystąpić z wnioskiem do tej poradni o przekazanie indywidulnej teczki dziecka. Wniosek taki można złożyć bezpośrednio w tej poradni (co zdecydowanie przyspieszy procedurę) lub za pośrednictwem sekretariatu poradni w Legionowie.

 1. Czas uzyskania dokumentu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami poradnia przekazuje wnioskodawcy orzeczenie/opinię WWRD w terminie 7 dni od dnia posiedzenia zespołu orzekającego – w siedzibie poradni za pokwitowaniem lub na adres wskazany we wniosku (listem poleconym).

 1. Odwołanie od decyzji zespołu orzekającego

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości lub części na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe. Od nowego orzeczenia także służy wnioskodawcy odwołanie. Przewodniczący zespołu jest obowiązany przekazać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia.