Wczesne wspomaganie rozwoju

Liczba odwiedzających: 4983

Działając na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 5 września 2017r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2017r. poz.1712), Starosta Legionowski decyzją z dnia 16 października 2017r. wskazał Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie jako wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy. Wskazanie o którym mowa, zadecydowało o uruchomieniu specjalistycznego profilu działalności w poradni, który może mieć wpływ na kierunek jej rozwoju. „OŚRODEK” nie jest odrębną placówką, jest dodatkowym obszarem działalności poradni, która w Powiecie Legionowskim pełni funkcję ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Według przepisów prawa oraz opracowanej w poradni koncepcji, podstawowe ZADANIA „ośrodka” obejmują:

 • Udzielanie rodzicom profesjonalnych konsultacji dotyczących problemów rozwojowych dziecka;
 • Wskazywanie właściwych dla dziecka form specjalistycznej pomocy;
 • Wskazywanie placówek, które jej udzielają;
 • Organizowanie i prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju;
 • Koordynowanie działalności specjalistów udzielających pomocy małym dzieciom  z niepełnosprawnościami, dostępnych na obszarze powiatu.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA funkcjonuje w oświacie od 2003r. Aktualnie realizowane na mocy Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017r, (Dz. U. z 2017r. poz.1635) polega na „wielospecjalistycznej, kompleksowej pomocy udzielanej niepełnosprawnemu dziecku i jego rodzinie”.

Celem tych działań jest:

 • Wszechstronne pobudzanie rozwoju dziecka, od momentu wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.
 • Zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności, tym samym zwiększanie szans edukacyjnych i życiowych dziecka

Dane liczbowe opisujące działalność orzeczeniową poradni, w ramach której, w trybie decyzji administracyjnych wydawane są OPINIE o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR), pozwoliły oszacować skalę zapotrzebowania na świadczenie usług w ramach „ośrodka”. Szczegółowa analiza danych, ujawniła najczęściej występujące u małych dzieci kategorie niepełnosprawności oraz najczęściej zalecane im formy wsparcia i pomocy. Stąd wiadomo, że u blisko połowy dzieci (47%), którym w roku szkolnym 2018/2019 wydano opinię o potrzebie WWR, rozpoznano opóźniony rozwój psychoruchowy (niepełnosprawność intelektualna). Według danych, wszystkim dzieciom, którym w wymienionym okresie wydano opinię WWR zalecano terapię logopedyczną oraz prawie wszystkim terapię integracji sensorycznej (SI). Sporej grupie dzieci zalecano ponadto zajęcia wspomagające ich rozwój poznawczy w ramach terapii pedagogicznej. Analiza danych dała podstawę do ustalenia, na jakie zajęcia terapeutyczne jest największe zapotrzebowanie oraz jakich specjalistów, dla potrzeb „ośrodka” należy zatrudnić. Kiedy w październiku 2017r. władze wskazały Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie jako wiodący ośrodek K-R-O, placówka nie tylko nie spełniała określonych przepisami wymagań formalnych do pełnienia tej funkcji (nie prowadziła zajęć WWR), ale też nie dysponowała warunkami lokalowymi, ani zasobami kadrowymi, które pozwalały na zorganizowanie i realizację działalności w tym zakresie.  Sytuacja uległa radykalnej poprawie, wraz ze zmianą siedziby, do której poradnia przeprowadziła się w grudniu 2019r. Na przeznaczonym dla potrzeb „ośrodka” pierwszym piętrze nowego lokalu, przygotowano odpowiednio wyposażone do prowadzenia zajęć terapeutycznych pomieszczenia:

 • 2 gabinety LOGOPEDYCZNE,
 • 2 sale do TERAPII SI oraz rehabilitacji ruchowej,
 • 1 gabinet psychologiczno-pedagogiczny.

Na podstawie analizy danych dotyczących występujących u małych dzieci niepełnosprawności i zapotrzebowania na specjalistyczną pomoc, a także mając na uwadze potrzeby ich rodziców oraz uwzględniając dostępne zasoby, w postaci umiejętności i doświadczenia zespołu specjalistów, określono specyficzny dla legionowskiej poradni profil działalności ośrodka K-R-O, który charakteryzować będzie:

 • Szeroki zakres poradnictwa i pomocy LOGOPEDYCZNEJ dla małych dzieci: terapie indywidualne, grupowe, konsultacje.
 • Terapia INTEGRACJI SENSORYCZNEJ z rehabilitacją ruchową.
 • Profesjonalna pomoc PSYCHOLOGICZNA dla RODZICÓW małych dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Zajęcia terapeutyczne dla małych dzieci, rozpoczęły się od początku stycznia 2020r. Niestety wkrótce po uroczystym otwarciu nowej siedziby poradni, która miała miejsce 6 marca 2020r., w kraju ogłoszono stan epidemii, co w początkowym okresie skutkowało całkowitym wstrzymaniem funkcjonowania wielu placówek, w tym poradni i „ośrodka”. Trwająca ponad rok epidemia COVID, wraz z każdą kolejną „falą” stwarzała zagrożenie zdrowotne, które wymagało stosowania obostrzeń sanitarnych, co znacznie dezorganizowało normalne funkcjonowanie poradni. W zaistniałych warunkach jej działalność koncentrowała się na zadaniach diagnostycznych i orzeczeniowych, związanych z potrzebami edukacyjnymi uczniów. Natomiast kontynuowanie projektu wdrażania nowych form działalności terapeutycznej, realizowanej w ramach ośrodka K-R-O zostało wstrzymane. Wraz ze stopniowym wycofywaniem się epidemii, możliwe będzie poszerzanie zakresu realizowanej przez poradnię działalności, w tym wznowienie zajęć terapeutycznych dla małych dzieci z niepełnosprawnościami, co jak się wydaje może nastąpić we wrześniu 2021r.