Udzielanie pomocy

Liczba odwiedzających: 7154

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie posiada najliczniejszą w skali powiatu kadrę psychologiczno-pedagogiczną, specjalizującą się w problemach rozwojowych, edukacyjnych  i wychowawczych dzieci i młodzieży. 

Oferowana przez poradnię pomoc adresowana jest do:

 • małych dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Powiatu Legionowskiego, a w przypadku dzieci młodszych, zamieszkałych na tym terenie, u których obserwuje się nieprawidłowości i zaburzenia rozwojowe,
 • dzieci i młodzieżyw wieku szkolnym, uczących się w placówkach mających siedzibę na terenie Powiatu Legionowskiego, doświadczających trudności emocjonalnych, motywacyjnych i społecznych (obniżony nastrój, brak energii do działania, smutek, lęk, wybuchy złości, zmienność nastrojów, wycofanie z kontaktów społecznych, agresywne zachowania i inne), z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych oraz z trudnościami edukacyjnymi,
 • rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie Powiatu Legionowskiego, a w przypadku dzieci młodszych, zamieszkałych na tym terenie, doświadczających trudności wychowawczych oraz trudności w relacjach rodzinnych,
 • nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Legionowskiego, doświadczających trudności emocjonalnych związanych z wykonywaną pracą oraz napotykających problemy w swojej pracy wychowawczej czy dydaktycznej.

POMOC PSYCHOLOGICZNA W PORADNI:

Procedura udzielania pomocy w poradni:

- wypełniony WNIOSEK NA KONSULTACJĘ PSYCHOLOGICZNĄ z określeniem kategorii zgłaszanego problemu można złożyć bezpośrednio w sekretariacie poradni, drogą pocztową, wiadomością elektroniczną na adres e-mail poradni ( poradnia@ppplegionowo.pl) lub poprzez e-PUAP.

 

FORMY pomocy psychologicznej:

 • Porady i konsultacje dla rodziców – ich celem jest rozpoznanie zgłaszanego problemu, potrzeb i oczekiwań klienta. Efektem konsultacji może być udzielenie porady, w niektórych przypadkach podjęcie decyzji o kontynuowaniu pomocy zmierzającej do wypracowania rozwiązania, albo pokierowanie do innej specjalistycznej placówki.

Porada lub konsultacja jest rozmową przeprowadzaną w bezpośrednim kontakcie z psychologiem. Zwykle trwa około godziny.

 • Interwencja kryzysowa – podejmowane w ramach interwencji działania ukierunkowane są na rozwiązanie sytuacji kryzysowej (doświadczenie traumy, bardzo zły stan psychiczny osoby zgłaszającej się po pomoc, nasilony kryzys w rodzinie lub w środowisku szkolnym – przemoc, prześladowanie).

Interwencja kryzysowa najczęściej obejmuje kilka spotkań (rozmów), realizowanych możliwie szybko po zgłoszeniu.

 • Psychoterapia krótko i długoterminowa – celem działań podejmowanych w tym zakresie jest rozwiązanie zgłoszonego problemu (dotyczy terapii krótkoterminowej), albo ogólna poprawa funkcjonowania psychicznego dziecka, wsparcie procesu kształtowania się osobowości (terapia długoterminowa).

Spotkania (rozmowy) realizowane w ramach psychoterapii, odbywają się systematycznie, najczęściej raz w tygodniu. Ta forma pomocy psychologicznej adresowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej, może być realizowana indywidualnie lub grupowo.

 • Terapia rodzinna celem terapii jest zidentyfikowanie niekorzystnych wzorców zachowań i wzajemnych relacji oraz wspólna praca całej rodziny nad ich zmianą.

Terapia jest prowadzona w formie systematycznych spotkań (raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie). Oferta adresowana jest do rodzin w sytuacjach kryzysowych, wymagających specjalistycznej pomocy.

 • Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców – skierowane są do rodziców uczniów szkół podstawowych, którzy szukają wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych swoich dzieci.

Cykl 10 cotygodniowych spotkań trwający ok. 2,5 godz. odbywać się będzie w grupie 10-12 osób.

 

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE W PORADNI:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę logopedów, pedagogów oraz terapeutów pedagogicznych, przygotowaną do prowadzenia różnego rodzaju terapii. Zajęcia organizowane są zależnie od zgłaszanych przez środowisko potrzeb, zgodnie z kwalifikacjami aktualnie pracujących w poradni specjalistów.

 

FORMY zajęć terapeutycznych:

 • Trening Umiejętności Społecznych – z jednej strony przeznaczony jest dla dzieci mających problemy z kontrolą emocji, kłopoty z przestrzeganiem zasad oraz trudności w budowaniu pozytywnych relacji rówieśniczych lub z drugiej strony dla dzieci wycofanych, nieśmiałych, lękowych, mających trudności w nawiązywaniu relacji społecznych.

Zajęcia grupowe prowadzone są w formie cotygodniowych spotkań, przez okres około 4 - 5 miesięcy. Skierowane są do dzieci w przedziałach: 5 – 6 lat oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

 • Sensorozwijanie – to zajęcia rozwijające umiejętności społeczne dzieci z elementami integracji sensorycznej oraz terapii ręki. Mają na celu dostarczanie dzieciom wielu doznań stymulujących każdy ze zmysłów, a tym samym ich rozwój.

Zajęcia w formie grupowej przeznaczone są dla dzieci w wieku 4 – 5 lat, również dla dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami, niepełnosprawnościami.

 • Zajęcia ogólnorozwojowe dla małych dzieci – mają na celu wspieranie rozwoju mowy małego dziecka, usprawnianie dużej i małej motoryki, dzielenia wspólnego pola uwagi czy nauki wskazywania i naśladowania.

Indywidualne zajęcia skierowane są do dzieci z zaburzeniami i deficytami rozwojowymi w wieku 2 -3 lat.

 • Zajęcia wspomagające rozwój dziecka na początku edukacji szkolnej – ukierunkowane na trening pisania i czytania, rozwijania komunikacji językowej, wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego.

Adresatem tych zajęć są uczniowie z klas I. Zajęcia w formie grupowej prowadzone są w ramach cotygodniowych 45 minutowych spotkań.

 • Zajęcia grupowe z terapii ręki – celem terapii jest poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej, stabilizacja mięśni ręki i obręczy barkowej, a także rozwijanie zdolności manualnych dziecka oraz poprawa ruchów precyzyjnych, niezbędnych podczas wycinania, rysowania, pisania.

Zajęcia w formie grupowej skierowane są do uczniów klas I-II szkoły podstawowej.

 

WSPOMAGANIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH:

Współpraca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie z lokalnym środowiskiem oświatowym  oparta jest na wzajemnej wymianie oczekiwań i doświadczeń.

FORMY realizowanego wsparcia:

 • Grupa wsparcia dla psychologów, pedagogów i nauczycieli ze szkół podstawowych - celem grupy jest usprawnianie przepływu informacji między pracownikami z różnych placówek szkolnych i w ten sposób  umożliwianie integracji środowiska specjalistów pracujących w szkołach na terenie Powiatu Legionowskiego. Uczestnicy grupy zajmują się przede wszystkim rozwiązywaniem bieżących problemów jakie napotykają w swojej pracy. Mają również okazję do poszerzania wiedzy i kompetencji oraz doskonalenia umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych. W pracy z grupą wykorzystywane są metody warsztatowe, studia przypadków oraz elementy superwizji.

Spotkania grupy odbywają się co  miesiąc, w życzliwiej atmosferze, prowadzone w sposób swobodny, w oparciu o grupowe rozmowy.

 • Grupa wsparcia dla logopedów - celem spotkań jest integracja środowiska logopedycznego oraz wymiana aktualnych informacji dotyczących przepisów prawa i standardów pracy w zawodzie logopedy, wzajemne wsparcie z zakresu diagnozy i terapii oraz współpracy z rodzicami, a także zdobywane umiejętności i doskonalenie warsztatu pracy. W życzliwej atmosferze chcemy rozwiewać się wątpliwości i rozwiązywać trudności pojawiające się na drodze zawodowej każdej/każdego z nas.

 

Spotkania grupy odbywają się co dwa miesiące, w życzliwiej atmosferze, prowadzone w sposób swobodny, w oparciu o grupowe rozmowy,

 

 • Grupa wsparcia dla psychologów, pedagogów i nauczycieli z przedszkoli - grupa wsparcia skierowana jest do wszystkich nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolu. Celem spotkań jest wymiana aktualnych informacji dotyczących przepisów prawa, organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, integrowanie środowiska specjalistów i nauczycieli pracujących w przedszkolach na terenie Powiatu Legionowskiego poprzez wymianę doświadczeń zawodowych, omawianie wspólnie wybranych zagadnień, rozwiązywanie bieżących problemów, a także wzajemne wsparci w trudnych sytuacjach zawodowych oraz zdobywanie umiejętności i doskonalenie warsztatu pracy.

 

Spotkania grupy odbywają się co dwa miesiące, w życzliwiej atmosferze, prowadzone w sposób swobodny, w oparciu o grupowe rozmowy,

 

 • Konsultowanie trudnych przypadków, obserwacje dzieci i konsultacje dla wychowawców na terenie placówek – w ramach wsparcia placówek oświatowych, w uzasadnionych przypadkach, pedagogiczni pracownicy poradni przeprowadzają obserwację dziecka na terenie placówki, a następnie omawiają jej wyniki z wychowawcą i specjalistami.

Obserwacja prowadzona jest na wniosek przedszkola lub szkoły, za pisemną zgodą rodziców obserwowanego dziecka. Jeżeli jest to obserwacja dziecka w grupie/klasie konieczne są także zgody pozostałych rodziców dzieci, z którymi przebywa obserwowane dziecko.

 • Pomoc w formułowaniu kontraktów – pedagogiczni pracownicy poradni służą pomocą i wieloletnim doświadczeniem przy formułowaniu kontraktów pomiędzy: szkołą – uczniem – rodzicem.

Zadanie to jest realizowane na pisemne zgłoszenie szkoły.

 • Mediacje i interwencje kryzysowe w placówkach – w wyjątkowo trudnych, traumatycznych sytuacjach psycholodzy poradni uczestniczą w mediacjach na terenie placówek, uczestniczą też w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych w szkołach, wspierając zarówno dzieci/młodzież, jak i wychowawców, specjalistów czy rodziców.

Zadanie jest realizowane na wniosek szkoły/placówki, a do jego wykonania delegowani są psycholodzy i psychoterapeuci poradni.

 • Udział pracowników poradni w zespołach opracowujących dokumenty dla dzieci z orzeczeniami – pedagogiczni pracownicy poradni służą pomocą i wszechstronną wiedzą przy konstruowaniu różnych dokumentów, w tym diagnoz, zaleceń, IPETów i WOPFU  dla dzieci/uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Udział pracowników poradni w posiedzeniach zespołów na terenie szkół jest możliwy po wcześniejszym wniosku/zgłoszeniu  z placówki.

 • Zajęcia w ramach programów profilaktycznych – pedagogiczni pracownicy poradni w ramach działań profilaktycznych opracowują różne materiały na tablice informacyjne, scenariusze zajęć do wykorzystania na godzinach wychowawczych w szkołach. W miarę możliwości kadrowych poradni, jej pracownicy mogą uczestniczyć w zebraniach z rodzicami i w posiedzeniach rad pedagogicznych – szkoleniowych na terenie placówek.

Zadanie to realizowane na pisemne zgłoszenie z przedszkoli/szkół, w miarę możliwości kadrowych poradni.