Pomoc Psychologiczna w Poradni

Liczba odwiedzających: 3844

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie posiada najliczniejszy w skali powiatu zespół psychologów, specjalizujących się w problemach rozwojowych, edukacyjnych  i wychowawczych dzieci i młodzieży.

Wszyscy zatrudnieni w publicznej poradni psycholodzy mają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone dyplomem. Zdecydowana większość z nich ma także bogate doświadczenie  w pracy z rodzicami, wychowawcami, dziećmi i młodzieżą.         

FORMY realizowanej w poradni pomocy:

  • Porady i konsultacje – ich celem jest rozpoznanie zgłaszanego problemu, potrzeb i oczekiwań klienta. Efektem konsultacji może być udzielenie porady, w niektórych przypadkach podjęcie decyzji o kontynuowaniu pomocy zmierzającej do wypracowania rozwiązania, albo pokierowanie do innej specjalistycznej placówki.

Porada lub konsultacja jest rozmową, przeprowadzaną telefonicznie lub na  bezpośrednim spotkaniu. Zwykle trwa około godziny.

  • Interwencja kryzysowa – podejmowane w ramach interwencji działania ukierunkowane są na rozwiązanie sytuacji kryzysowej (doświadczenie traumy, bardzo zły stan psychiczny osoby zgłaszającej się po pomoc, nasilony kryzys w rodzinie lub w środowisku szkolnym – przemoc, prześladowanie).

Interwencja kryzysowa najczęściej obejmuje kilka spotkań (rozmów), realizowanych możliwie szybko po zgłoszeniu.

  • Psychoterapia krótko i długoterminowa – celem działań podejmowanych w tym zakresie jest rozwiązanie zgłoszonego problemu (dotyczy terapii krótkoterminowej), albo ogólna poprawa funkcjonowania psychicznego dziecka, wsparcie procesu kształtowania się osobowości (terapia długoterminowa).

Spotkania (rozmowy) realizowane w ramach psychoterapii, odbywają się systematycznie, najczęściej raz w tygodniu. Ta forma pomocy psychologicznej adresowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej.

  • Terapia rodzinna celem terapii jest zidentyfikowanie niekorzystnych wzorców zachowań i wzajemnych relacji oraz wspólna praca całej rodziny nad ich zmianą.

Terapia jest prowadzona w formie systematycznych spotkań (raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie). Oferta adresowana jest do rodzin w sytuacjach kryzysowych, wymagających specjalistycznej pomocy.

Pomoc psychologiczna w poradni realizowana jest poprzez kontakt telefoniczny, on - line lub w bezpośrednim kontakcie – spotkania osobiste na terenie poradni, (obowiązują zasady bezpieczeństwa sanitarnego: dystans społeczny, maseczka).

Oferowana przez poradnię pomoc psychologiczna adresowana jest do:

  • dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, uczących się w placówkach mających siedzibę na terenie Powiatu Legionowskiego, doświadczających trudności emocjonalnych, motywacyjnych i społecznych (obniżony nastrój, brak energii do działania, smutek, lęk, wybuchy złości, zmienność nastrojów, wycofanie z kontaktów społecznych, agresywne zachowania, problemy ze snem, z apetytem i inne) oraz z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych.
  • rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie Powiatu Legionowskiego, a w przypadku dzieci młodszych, zamieszkałych na tym terenie, doświadczających trudności wychowawczych oraz trudności w relacjach rodzinnych.
  • nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Legionowskiego, doświadczających trudności emocjonalnych związanych z wykonywaną pracą.

Jak skorzystać z pomocy psychologicznej / PROCEDURA przyjmowania zgłoszeń :

  • Należy skontaktować się telefonicznie z SEKRETARIATEM poradni i zgłosić potrzebę uzyskania pomocy psychologicznej.
  • Sekretariat może zadać pytania, które pozwolą przekazać sprawę do psychologa specjalizującego się w problemach, których dotyczy zgłoszenie. Sekretariat poprosi o numer telefonu, na który oddzwoni psycholog poradni.
  • Pierwsza „kontaktowa” rozmowa z psychologiem, dotyczyć będzie ustalenia terminu odbycia dłuższej (godzinnej) rozmowy, dotyczącej zgłoszonego problemu oraz ewentualnego uzgodnienia kolejnych spotkań i sposobów ich przeprowadzania (telefonicznie lub bezpośrednio).