PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w Legionowie … historycznie

Liczba odwiedzających: 570

Na mocy decyzji „Kuratorium Okręgu Warszawskiego” z dniem 1 września 1967r. w Legionowie powołano Poradnię Wychowawczo-Zawodową. Początkowo w nazwie „powiatowa”, potem „miejska”, od 1993r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, jest publiczną placówką oświatową, której działalność ukierunkowana jest na wspomaganie edukacji dzieci i młodzieży.

Legionowska poradnia wielokrotnie zmieniała swoją siedzibę, ale każda z nich zlokalizowana była na terenie miasta Legionowo.

 • Pierwszy lokal, w którym urzędowała nowo powołana poradnia znajdował się na terenie Przychodni Lekarskiej na ul. Sowińskiego, gdzie na potrzeby placówki wydzielono trzy pomieszczenia.
 • Po kilku latach poradnię przeniesiono na teren Szkoły Podstawowej Nr 1, na ul. Zakopiańskiej.
 • W roku 1982 legionowska poradnia otrzymała od władz miasta nowy lokal, usytuowany w wolnostojącym budynku przy Al. 3 Maja 24, w całości przeznaczony na potrzeby realizowanej przez placówkę działalności. W roku 2000 decyzją właściciela budynku zmniejszono przeznaczoną dla poradni przestrzeń do powierzchni 140 m², na której mieściły się 4 gabinety diagnostyczne, wydzielony z jednego pomieszczenia gabinet dyrektora i sekretariat oraz „maleńka” poczekalnia dla klientów. Po tej zmianie, poradnia znalazła się w bardzo trudnej sytuacji lokalowej. W tamtym czasie, w poszukiwaniu jakichś rozwiązań, między innymi powołano Filię Poradni w Serocku. Filia działała w latach 2002-2007.
 • W grudniu 2006r. poradnia przeniosła się do budynku na ul. Jagiellońską 2, gdzie na I piętrze przygotowano nowy lokal, dostosowany do charakteru działalności placówki. Na łącznej powierzchni 280 m² rozmieszczono 7 gabinetów diagnostycznych, gabinet dyrektora, pokój dla administracji, niewielką salę konferencyjną, sekretariat z aneksem kuchennym oraz przestronne korytarze i poczekalnie dla klientów. W styczniu 2015r., w tej samej lokalizacji udało się pozyskać dodatkowo 32 m², na których „zmieściły” się dwa kolejne gabinety. Przeprowadzka z 2006r. zdecydowanie poprawiła warunki lokalowe i standard pracy poradni oraz otwierała możliwości dla nowych działań.
 • Ostatnia zmiana siedziby dokonała się w grudniu 2020r. Poradnia przeprowadziła się na  ul. Jagiellońską 69, w bardzo bliskie sąsiedztwo Szkoły Specjalnej. Aktualna siedziba mieści się w skrzydle dobudowanym do szkoły, gdzie poradnia użytkuje lokal o łącznej powierzchni 640 m², który mieści się na I i na II piętrze. Na pierwszym piętrze znajdują się sale i gabinety przeznaczone do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla małych dzieci z niepełnosprawnościami (pedagogiczne, logopedyczne, sale do zajęć SI) oraz duża sala konferencyjna. Drugie piętro przeznaczone jest na prowadzenie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na tym poziomie znajduje się 9 gabinetów diagnostycznych, sekretariat z zapleczem biurowym, pomieszczenie dla administracji (kadry i księgowość), gabinet dyrektora oraz przestronne i wygodne poczekalnie dla klientów. Nowy lokal na obu piętrach ma odpowiednią ilość pomieszczeń sanitarnych oraz bardzo dobrze wyposażone pomieszczenia socjalne.

Historia kolejnych przeprowadzek legionowskiej poradni odzwierciedla dokonujący się na przestrzeni lat rozwój placówki – coraz większe powierzchnie, wyższy standard, liczniejszy zespół, szerszy zakres działań, nowe możliwości i otwarte perspektywy.

ZARZĄDZANIE poradnią.

Założycielem i pierwszym kierownikiem legionowskiej poradni był mgr Henryk Łętowski, który zarządzał placówką w latach 1967 – 1973. W kolejnych latach, zgodnie z przepisami prawa oświatowego, poradnią zarządzali dyrektorzy:

 • mgr Marek Ambroziak (1973-1976), pedagog.
 • mgr Jerzy Szewczyk (1976-1995), psycholog.
 • mgr Anna Fabisiak (1995-1999), psycholog.
 • od 1 września 1999r. dyrektorem poradni jest mgr Grażyna Okarska, psycholog.

ZESPÓŁ pracowników.

Zespół pracowników poradni, początkowo nieliczny (z chwilą powołania placówki zaledwie czteroosobowy), z upływem lat systematycznie się powiększał. W skład zespołu poradni wchodzą:

 • pracownicy pedagogiczni: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci SI;
 • pracownicy administracji i obsługi: kierownik adm., gł. księgowa, księgowa, kadrowa, referenci, sekretarka i sprzątaczka;
 • poradnia na stałe współpracuje z lekarzem.

W roku 2001 decyzją organu prowadzącego placówka przejęła samodzielną obsługę księgowo - finansową, co wymagało zatrudnienia osób z kwalifikacjami w tym zakresie,  Aktualnie (czerwiec 2021 r.) na 22 etatach pedagogicznych poradnia zatrudnia 24 specjalistów, wśród których zdecydowanie przeważają psycholodzy. Zespół administracji i obsługi liczy 7 osób.  Zgodnie z arkuszem organizacyjnym 2021/2022 liczba pracowników pedagogicznych poradni wzrośnie do 25 etatów, w tym: 13 psychologów, 6 pedagogów, 4 logopedów i 2 terapeutów SI. 

Działalność Poradni Wychowawczo-Zawodowej, potem Psychologiczno-Pedagogicznej od początku miała i nadal ma charakter diagnostyczny i doradczy. Rodzice zgłaszają się do poradni z powodu trudności, niepowodzeń i zaburzeń w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży. Poradnia diagnozuje zgłaszane problemy oraz wskazuje rozwiązania i zaleca sposoby postepowania. Priorytetem jest ORZECZNICTWO, ponieważ wydawanie orzeczeń dla potrzeb edukacji jest wyłączną kompetencją publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w rejonie jej działania.

Legionowska poradnia od początku istnienia angażowała się w przedsięwzięcia na rzecz środowiska oświatowego, w którym funkcjonuje. Już w pierwszym roku istnienia placówki, jej ówczesny kierownik mgr H. Łętowski uczestniczył w działaniach na rzecz powołania w Legionowie Szkoły Specjalnej, dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. W marcu 2000r. poradnia zarządzana przez mgr G. Okarską zorganizowała i przeprowadziła I Powiatową Giełdę Szkół Ponadpodstawowych, która zapoczątkowała organizowana potem przez wiele lat, na szczeblu powiatowym Giełdę Szkół Ponadgimnazjalnych. Od 2001 roku w poradni działa grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych, która integruje środowisko specjalistów zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Legionowskiego.

Decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty z 24 czerwca 2008r. zespół orzekający legionowskiej poradni uzyskał uprawnienia do wydawania orzeczeń dzieciom z wadami wzroku, słuchu i z autyzmem, co uzyskano w wyniku potwierdzenia wysokiego poziomu merytorycznego realizowanej w placówce działalności diagnostycznej i orzeczeniowej.

Decyzją z dnia 16 października 2017r. Starosta Legionowski wskazał poradnię jako wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy, co określa specjalistyczny profil działalności placówki, ukierunkowany na wspomaganie rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnościami.