Diagnozowanie i opiniowanie

Liczba odwiedzających: 11062

Prawo oświatowe definiuje publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną jako placówkę, której działalność wspomaga edukację, co w praktyce polega na diagnozowaniu problemów związanych z nauką szkolną i funkcjonowaniem uczniów oraz wystawianiu dokumentów z odpowiednimi w takich przypadkach zaleceniami.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie jest jedyną tego typu placówką  na terenie Powiatu Legionowskiego, co ma konsekwencje dla charakteru jej działalności.

Poradnia jest zobowiązana zapewnić bezpłatne badania diagnostyczne oraz wydawać opinie i orzeczenia dla potrzeb edukacji, wszystkim dzieciom i młodzieży, uczęszczającym  do szkół i przedszkoli mających siedzibę w rejonie działania placówki.

Diagnozowanie, opiniowanie i orzecznictwo dla tak usytuowanej publicznej poradni jest zadaniem podstawowym, realizowanym w wymiarze podyktowanym poziomem zgłoszeń.

Rodzice zwracają się do poradni z powodu występujących u dzieci i młodzieży trudności wychowawczych, niepowodzeń szkolnych lub zaburzeń rozwojowych. Poradnia przeprowadza diagnozę zgłaszanych problemów, wskazuje rozwiązania oraz zaleca zastosowanie odpowiednich form wsparcia i pomocy.

DIAGNOZA zgłaszanych problemów jest punktem wyjścia podejmowanych przez poradnię działań.

Standardowo indywidualne badanie diagnostyczne składa się z trzech części:

 • Rozmowa wstępna (okoliczności zgłoszenia, problem, oczekiwania) + wywiad z rodzicem/opiekunem.
 • Próby diagnostyczne oraz właściwe badanie testowe z dzieckiem.
 • Omówienie wyników badania + konsultacja postdiagnostyczna.

Czas przeprowadzania poszczególnych badań diagnostycznych w poradni wynosi odpowiednio:

 • Badanie psychologiczne / badanie pedagogiczne -  trzy godziny,
 • Badanie logopedyczne  -  dwie godziny.

Efektem diagnozowania jest OPINIOWANIE.

Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, opinia poradni zawiera stanowisko w sprawie, której dotyczy wraz z jego uzasadnieniem oraz wskazania (zalecenia) dla nauczycieli i wskazania dla rodziców. Prawo oświatowe określa14 kategorii spraw dotyczących edukacji dzieci i młodzieży, w których wymagana jest opinia poradni (kategorie o których mowa, wymienia się na odwrocie druku WNIOSKU o wydanie opinii). Opinia poradni nie jest decyzją w sprawie, której dotyczy, natomiast jest dokumentem wymaganym przez upoważniony organ (najczęściej dyrektora szkoły) podejmującego decyzję w opiniowanej sprawie. Formalnie opinie poradni nie mają terminu ważności, chyba że z ich treści wynika inaczej. Od wystawionej przez poradnię opinii prawo oświatowe nie przewiduje odwołania.

PROCEDURY, TERMINY… przebieg postępowania od zgłoszenia do wydania opinii.

Stosowane w poradni zasady dotyczące obsługi napływających zgłoszeń, dostosowane są do wymogów bezpieczeństwa sanitarnego, w związku z trwającym od ponad roku stanem epidemii.

Przebieg postępowania:

 • Zgłoszenie do poradni wymaga złożenia WNIOSKU (na miejscu do urny, pocztą, mailem, e-PUAP).
 • Napływające w danym dniu wnioski są rejestrowane.
 • Raz w tygodniu, zarejestrowane wnioski wraz z dokumentacją, po wstępnej ocenie merytorycznej przydzielane są poszczególnym specjalistom do przeprowadzenia diagnozy.
 • Sekretariat uwzględniając tygodniowy plan zajęć, w telefonicznym kontakcie z wnioskodawcą ustala terminy badań w poradni.
 • Sekretariat informuje rodziców o zasadach dotyczących wizyty w poradni, w tym obowiązujące na terenie placówki procedury bezpieczeństwa zdrowotnego.
 • Sekretariat pozostaje w kontakcie telefonicznym z rodzicami: w uzasadnionych przypadkach w sprawie zmiany terminu badania oraz na dzień przed badaniem potwierdza wizytę.
 • Po badaniach, przeprowadzający diagnozę specjaliści sporządzają opinię.

TERMINY: przepisy prawa oświatowego stanowią, że poradnia wydaje opinię w terminie „nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż  60 dni od dnia złożenia wniosku”

Doświadczenia ostatniego „pandemicznego” roku szkolnego wskazują, że dotrzymanie wymienionych terminów, z przyczyn od poradni niezależnych, nie zawsze jest możliwe.