Diagnozowanie i opiniowanie

Liczba odwiedzających: 15351

Prawo oświatowe definiuje publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną jako placówkę, której działalność wspomaga edukację, co w praktyce polega na diagnozowaniu problemów związanych z nauką szkolną i funkcjonowaniem uczniów oraz wystawianiu dokumentów z odpowiednimi w takich przypadkach zaleceniami.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie jest jedyną tego typu placówką  na terenie Powiatu Legionowskiego, co ma konsekwencje dla charakteru jej działalności.

Poradnia jest zobowiązana zapewnić bezpłatne badania diagnostyczne oraz wydawać opinie i orzeczenia dla potrzeb edukacji, wszystkim dzieciom i młodzieży, uczęszczającym  do szkół i przedszkoli mających siedzibę w rejonie działania placówki.

Diagnozowanie, opiniowanie i orzecznictwo dla tak usytuowanej publicznej poradni jest zadaniem podstawowym, realizowanym w wymiarze podyktowanym poziomem zgłoszeń.

DIAGNOZA zgłaszanych problemów jest punktem wyjścia podejmowanych przez poradnię działań. Rodzice/prawni opiekunowie zwracają się do poradni z powodu występujących u dzieci i młodzieży trudności wychowawczych, niepowodzeń szkolnych lub zaburzeń rozwojowych.

Podstawą do rozpoczęcia procedury diagnostycznej w poradni jest złożenie przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka WNIOSKU O PRZEPROWADZENIE BADANIA, z określeniem problemu. Druk wniosku można pobrać ze strony www poradni. Wypełniony wniosek można złożyć bezpośrednio w sekretariacie poradni, drogą pocztową, wiadomością elektroniczną na adres e-mail poradni (poradnia@ppplegionowo.pl) lub poprzez e-PUAP.

Standardowo indywidualne badanie diagnostyczne składa się z trzech części:

 • Rozmowa wstępna (okoliczności zgłoszenia, problem, oczekiwania) oraz wywiad z rodzicem/opiekunem.
 • Próby diagnostyczne oraz właściwe badanie testowe z dzieckiem.
 • Omówienie wyników badania oraz konsultacja postdiagnostyczna.

Czas przeprowadzania poszczególnych badań diagnostycznych w poradni wynosi odpowiednio:

 • Badanie psychologiczne -  trzy godziny,
 • Badanie pedagogiczne   -  trzy godziny,
 • Badanie logopedyczne   -  dwie godziny.

Poradnia przeprowadza diagnozę zgłaszanych problemów, wskazuje rozwiązania oraz zaleca zastosowanie odpowiednich form wsparcia i pomocy.

Efektem diagnozowania jest wydanie opinii.

Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, opinia poradni zawiera stanowisko w sprawie, której dotyczy wraz z jego uzasadnieniem oraz wskazania (zalecenia) dla nauczycieli i wskazania dla rodziców.

Prawo oświatowe określa kategorie spraw dotyczących edukacji dzieci i młodzieży, w których wymagana jest opinia poradni:

 1. opinia w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej;
 2. opinia w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;
 3. opinia w sprawie zwolnienia z nauki drugiego języka obcego;
 4. opinia w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
 5. opinia w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka;
 6. opinia w sprawie udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 7. opinia w sprawie przyjęcia ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy;
 8. opinia w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej;
 9. opinia w sprawie zezwolenia na zatrudnianie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu;
 10. opinia w sprawie braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
 11. opinia w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu/szkole (zajęciami specjalistycznymi: korekcyjno-kompensacyjnymi, logopedycznymi, rozwijającymi kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innymi zajęciami o charakterze terapeutycznym, zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami związanymi z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, zajęciami rozwijającymi uzdolnienia oraz zajęciami rozwijającymi umiejętność uczenia się);
 12. opinia w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się;
 13. opinia w sprawie realizowania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;
 14. opinia w sprawie objęcia dziecka/ucznia odpowiednio zindywidualizowaną ścieżką kształcenia;
 15. inne opinie o przebadanych.

Przepisy prawa oświatowego stanowią, że poradnia wydaje opinię w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż  60 dni od dnia złożenia wniosku.

Opinia poradni nie jest decyzją w sprawie, której dotyczy, natomiast jest dokumentem wymaganym przez upoważniony organ (najczęściej dyrektora szkoły) podejmującego decyzję w opiniowanej sprawie. Formalnie opinie poradni nie mają terminu ważności, chyba że z ich treści wynika inaczej.

Od wystawionej przez poradnię opinii prawo oświatowe nie przewiduje odwołania.