Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Legionowie

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Legionowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Planujemy dostosować stronę do wymogów ustawy do końca 2020 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-08
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Bednarczyk.
 • E-mail: administracja@ppplegionowo.pl
 • Telefon: 22 774 38 14

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Legionowie
 • Adres: ul. Jagiellońska 69
  05 - 120 Legionowo
 • E-mail: poradnia@ppplegionowo.pl
 • Telefon: 22 774 38 14

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Legionowie

ul. Jagiellońska 69

05 - 120 Legionowo

 

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno wejście znajduje się z boku budynku, drugie wejście znajduje się z tyłu budynku. Do obu wejść prowadzą stopnie. Przy wejściu bocznym znajduje się podjad dla wózków.

Drzwi wejściowe boczne i tylne posiadają minimalne wymiary skrajni potrzebne do przemieszczania się osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, osoby poruszającej się z białą laską, osoby poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski.

Budynek posiada częściowo parter oraz pierwsze i drugie piętro. W budynku jest winda (po prawej stronie w korytarzu od strony wejścia bocznego.Panel w windzie zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille'a.

Recepcja znajduje się na II piętrze na wprost wejścia. Lada recepcji jest obniżona pozwalająca na swobodny dostęp osoby znajdującej się na wózku inwalidzkim.

Tablica informacyjna znajduje się po lewej stronie przy wejściu do windy. Tablica ma kontrastową kolorystykę (czarne litery na szarym tle).

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na pierwszym i drugim piętrze budynku, po lewej stronie od wejścia.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest parter, pierwsze i drugie piętro. Do poziomu piętra pierwszego i drugiego prowadzą schody oraz winda.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami pracownik schodzi na parter do interesanta po zawiadomieniu przy pomocy dzwonka.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W placówce nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza Migam.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.