Historia

Decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego z dniem 1 września 1967r. powołano Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Legionowie. Początkowo w nazwie „powiatowa”, potem „miejska”, od 1993r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Jej założycielem i pierwszym kierownikiem był mgr Henryk Łętowski. W kolejnych latach poradnią zarządzali dyrektorzy: mgr Marek Ambroziak (1973-1976), mgr Jerzy Szewczyk (1976-1995) i mgr Anna Fabisiak (1995-1999). Od 1 września 1999r. dyrektorem poradni jest mgr Grażyna Okarska.

mgr Henryk Łętowski

mgr Marek Ambroziak

mgr Jerzy Szewczyk

mgr Anna Fabisiak

mgr Grażyna Okarska

Przychodnia Lekarska ul. Sowińskiego

Pierwsza siedziba - Przychodnia Lekarska przy ul. Sowińskiego.

  • Pierwsza siedziba placówki mieściła się w Przychodni Lekarskiej przy ul. Sowińskiego.
  • Po dziesięciu latach przeniesiono poradnię na teren Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Zakopiańskiej, gdzie funkcjonowała pięć lat.
  • W latach 1982 -2006 siedzibą poradni był wolnostojący budynek przy Al. 3-Maja 24.
  • Od stycznia 2007r. poradnia zajmuje obszerny, dobrze wyposażony lokal na I piętrze budynku na ul. Jagiellońskiej 2.Druga siedziba Poradni - Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Zakopiańska

 

W latach 2002-2007 funkcjonowała Filia Poradni w Serocku jej kierownikiem była mgr Anna Suchecka.

Zespół pracowników poradni, początkowo nieliczny, z chwilą powołania placówki zaledwie czteroosobowy z upływem lat systematycznie się powiększał. Aktualnie poradnia zatrudnia dziesięciu psychologów, ośmiu pedagogów, dwóch logopedów i lekarza oraz czteroosobowy zespół pracowników administracji.

Działalność Poradni Wychowawczo-Zawodowej, potem Psychologiczno-Pedagogicznej miała i ma nadal przede wszystkim charakter diagnostyczny i doradczy. Jednocześnie placówka od początku istnienia angażowała się w przedsięwzięcia na rzecz środowiska w którym funkcjonuje. Już w pierwszym roku istnienia ówczesny kierownik poradni mgr H. Łętowski aktywnie uczestniczył w tworzeniu szkoły specjalnej w Legionowie dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

Trzecia siedziba Poradni

Trzecia siedziba - al. 3 Maja 24


Aktualna siedziba Poradni - ul. Jagiellońska 2

W 1989r. z inicjatywy dyrektora poradni mgr J. Szewczyka utworzono w jednej ze szkół podstawowych klasę dzieci zdolnych.

W marcu 2000r. poradnia zarządzana przez mgr G.Okarską zorganizowała i przeprowadziła I Powiatową Giełdę Szkół Ponadpodstawowych, która zapoczątkowała organizowaną co roku na szczeblu powiatowym Giełdę Szkół Ponadgimnazjalnych.

Od 2000r. w poradni działa grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych, która integruje środowisko specjalistów zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Powiatu.

Skupiając najliczniejszą w Powiecie grupę psychologów specjalizujących się w problemach rozwojowych, wychowawczych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, poradnia jest otwarta i dostępna dla osób potrzebujących ich pomocy przez realizowany od 2002r. stały DYŻUR w ramach którego świadczona jest doraźna pomoc psychologiczna. Decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty z 24 czerwca 2008r. zespół orzekający poradni uzyskał prawo do wydawania orzeczeń dzieciom z wadami wzroku, słuchu i z autyzmem, co potwierdza wysoki poziom merytoryczny realizowanej w placówce działalności diagnostycznej związanej z opiniowaniem i orzekaniem.

Wnętrze obecnej siedziby poradni.

Wnętrze obecnej siedziby poradni.

Wnętrze obecnej siedziby poradni.

Wnętrze obecnej siedziby poradni.

Zespół poradni psychologiczno-pedagogicznej w Legionowie

Zespół Poradni w Legionowie - 2010r.

Zespół pracowników poradni

Zespół Poradni w Legionowie - 2011r.

Zespół pracowników poradni

Zespół Poradni w Legionowie - 2012r.

Zespół pracowników poradni

Zespół Poradni w Legionowie - 2013r.

Zespół pracowników poradni

Zespół Poradni w Legionowie - 2015r.

Zespół pracowników poradni

Zespół Poradni w Legionowie - 2014r.