Grupa wsparcia

Grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych

Grupa funkcjonuje w poradni od 14 lat. Formuła spotkań zmienia się dostosowując do potrzeb i oczekiwań uczestników.

Podstawowym celem grupy wsparcia jest integracja środowiska specjalistów pracujących w szkołach na terenie powiatu. Spotkania służą usprawnieniu przepływu informacji między pracownikami z różnych placówek oświatowych. Zajmujemy się przede wszystkim rozwiązywaniem bieżących problemów jakie napotykają w swojej pracy psycholodzy i pedagodzy. Dużą wagę przykładamy do tworzenia na spotkaniach przyjaznej atmosfery, umożliwiającej bezpieczne dzielnie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Uczestnicy mają okazję do poszerzenia swojej wiedzy i kompetencji, oraz doskonalenia umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych. Naszymi gośćmi są często przedstawiciele instytucji powiatowych działających na rzecz dziecka i rodziny co umożliwia lepszą współpracę, a w efekcie zapewnia profesjonalnie świadczoną pomoc. W pracy z grupą wykorzystywane są metody warsztatowe, studia przypadków oraz elementy superwizji.

Do uczestnictwa w grupie wsparcia zapraszamy wszystkich chętnych pedagogów i psychologów oraz nauczycieli zainteresowanych pracą nad sobą oraz rozwojem zawodowym.

W bieżącym roku szkolnym, spotkania odbywają się raz w miesiącu, we wtorek, w godzinach 9.00 – 11.00 w następujących terminach:

 • 20.10.2015 r.
 • 17.11.2015 r.
 • 08.12.2015 r.
 • 12.01.2016 r.
 • 16.02.2016 r.
 • 08.03.2016 r.
 • 12.04.2016 r.
 • 10.05.2016 r.
 • 07.06.2016 r.

 

Grupa wsparcia dla wychowawców i specjalistów zatrudnionych w przedszkolach

W bieżącym roku szkolnym spotkania grupy wsparcia będą miały charakter:

- spotkań konsultacyjno-szkoleniowych, w ramach których przeprowadzone zostanie szkolenie dotyczące wybranego tematu oraz dyskusja uczestników i wymiana doświadczeń.

Spotkania te odbywać się będą we wtorki w godz. 13.00 - 15.00:

 • 03.11.2015 r. - "Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci w wieku przedszkolnym" - prowadzący: psycholog Izabella Krawczyk,
 • 12.01.2016 r. - "Wspomaganie dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym i językowym" - prowadzący: psycholog Izabella Krawczyk i logopeda Agata Gruczek,
 • 15.03.2016 r. - "Wspomaganie dzieci niedowidzących. Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową" - prowadzący: pedagog Beata Maculewicz,
 • 10.05.2016 r. - "Wspomaganie dzieci niedosłyszących. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową" - prowadzący: logopeda Agata Gruczek.

- Spotkań/dyżurów z psychologiem i/lub logopedą poradni w formie indywidualnych spotkań nauczycieli i specjalistów pracujących w przedszkolach, w ramach których będzie można omówić zgłaszaną sprawę, problem.

Spotkania te odbywać się będą w środy w godz. 16.00 - 18.00:

 • 02.12.2015 r.
 • 17.02.2016 r.
 • 13.04.2016 r.
 • 08.06.2016 r.

Adresaci:

 • Wychowawcy zatrudnieni w placówkach przedszkolnych i oddziałach przygotowawczych tj. klasach "0" z terenu Powiatu Legionowskiego,
 • Specjaliści: psycholodzy, pedagodzy specjalni i logopedzi zatrudnieni w powyższych placówkach.

Zespół prowadzący grupę:

 • Izabella Krawczyk - psycholog,
 • Agata Gruczek - logopeda.