Opiniowanie

Opinia Poradni – wyrażone na piśmie stanowisko w sprawach dotyczących edukacji, sformułowane na podstawie badań diagnostycznych, uwzględniane przy podejmowaniu decyzji w procesie nauczania.

Opinia poradni zawiera specjalistyczną diagnozę oraz zalecane formy pomocy.

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego :
"nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom".


Zasady opiniowania:
  • Opinie poradni sporządzane są na podstawie aktualnych, kompleksowych badań diagnostycznych.
  • Na badania do poradni dzieci zgłaszane są wyłącznie przez rodziców lub opiekunów prawnych.
  • Rodzice uzgadniają z sekretariatem poradni (osobiście lub telefonicznie) terminy przeprowadzenia badań.
  • Rodzice sami określają problem z którym zgłaszają dziecko oraz są jedynymi dysponentami uzyskiwanych po badaniach informacji i dokumentów (opinii i orzeczeń).
  • Opinie poradni wydawane są na pisemny wniosek rodziców.
  • Rodzice mogą zlecić poradni przesłanie opinii do szkoły.
  • Pomimo, że opinie wydawane są rodzicom badanych dzieci, ich treść „adresowana” jest do nauczycieli, którzy bezpośrednio uczestniczą w procesie nauczania i w zakresie ich kompetencji pozostaje dostosowywanie wymagań edukacyjnych.
  • Stanowisko poradni zawarte w opinii nie jest decyzją w opiniowanej sprawie.
  • Od opinii poradni nie ma trybu odwoławczego.