Działalność orzeczeniowa poradni

Orzeczenia poradni są decyzjami administracyjnymi dotyczącymi procesu edukacji z zastosowaniem specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży, których stan zdrowia, niepełnosprawność lub niedostosowanie społeczne uzasadniają taką potrzebę.

Orzeczenia poradni zobowiązują odpowiednie organy - dyrektora szkoły lub starostę do ich realizacji w zakresie którego dotyczą.

Ubiegając się o orzeczenie rodzice składają wniosek do zespołu orzekającego, który wszczyna procedurę gromadzenia danych (wyników badań, opinii, zaświadczeń) niezbędnych dla rozpatrzenia sprawy i podjęcia decyzji o wydaniu orzeczenia.


Zespół orzekający poradni wydaje orzeczenia:

 • O potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
 • O potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
 • O potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim
 • Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole

W świetle przepisów prawa oświatowego „niepełnosprawność” stwierdza się w przypadku występowania :

 • Słabego słyszenia i niesłyszenia
 • Słabego widzenia i niewidzenia
 • Niepełnosprawności ruchowej
 • Niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim
 • Niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • Autyzmu (w tym Z. Aspergera)
 • Niepełnosprawności sprzężonych

Kategoria „niedostosowania społecznego” obejmuje :

 • Zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 • Niedostosowanie społeczne
 • Zagrożenie uzależnieniem
 • Zaburzenia zachowania

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art.71b, ust 1 i 2) Kształcenie specjalne umożliwia dzieciom niepełnosprawnym naukę w dostępnym dla nich zakresie, zapewnia usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację lub resocjalizację oraz specjalistyczną pomoc i opiekę.
Kształcenie specjalne może być realizowane w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych lub specjalnych. O wyborze szkoły decydują rodzice niepełnosprawnego dziecka.

Indywidualne nauczanie orzekane jest w stosunku do uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

Potrzebę zastosowania indywidualnego nauczania uzasadnia lekarz, dlatego do wniosku o wydanie orzeczenia niezbędne jest załączenie zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia.

Jeżeli stan zdrowia „uniemożliwia” uczęszczanie do szkoły – nauczanie indywidualne realizowane jest w domu, jeżeli „znacznie utrudnia” - nauczanie realizowane jest w domu i/lub na terenie szkoły w zakresie i warunkach określonych w załączonym do wniosku zaświadczeniu lekarskim.

PROCEDURY ORZECZENIOWE

 • Orzeczenia wydawane są przez zespół orzekający w skład którego wchodzą: dyrektor poradni, psycholog, pedagog i lekarz
 • Postępowanie orzekające rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka
 • Do wniosku załączana jest uzasadniająca go dokumentacja : wyniki badań psychologiczno-pedagogicznych oraz zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka
 • Postępowanie orzekające trwa miesiąc - w tym czasie wykonywane są badania diagnostyczne oraz pozyskiwane dodatkowe informacje np. opinie ze szkoły
 • Wnioskodawcy mogą uczestniczyć w posiedzeniu zespołu orzekającego
 • Podstawą decyzji o wydaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego jest stwierdzenie występowania niepełnosprawności lub niedostosowania społecznego, natomiast orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania stwierdzenie, że stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
 • Dokument orzeczenia wydawany jest w ciągu 14 dni od dnia podjęcia decyzji
 • Od decyzji zespołu wnioskodawca może wnieść odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem zespołu orzekającego poradni
 • Orzeczenie poradni jest decyzją, która wchodzi w życie z chwilą, kiedy rodzic wystąpi z nim do odpowiedniego organu : dyrektora szkoły albo starosty

…w praktyce naszej poradni

 • Zespół orzekający odbywa posiedzenia raz w tygodniu (środa 8-13)
 • Wnioski o wydanie orzeczenia przyjmowane są w sekretariacie poradni
 • Po złożeniu wniosku:
  - ustala się terminy badań diagnostycznych, jeżeli zachodzi potrzeba ich wykonania
  - określa się datę posiedzenia zespołu, na którym zapadnie decyzja w sprawie orzeczenia
  - rodzic otrzymuje pisemne zawiadomienie.
Decyzją z dnia 24 czerwca 2008r. Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie przyznał zespołowi orzekającemu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie uprawnienia do wydawania orzeczeń dzieciom z wadami wzroku, słuchu i z autyzmem.