Pomóż mi latać

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) – to pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju małego, niepełnosprawnego dziecka, podejmowane od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w szkole.
Wczesna rehabilitacja i terapia zapobiega pogłębianiu się niepełnosprawności, przez co poprawia szanse edukacyjne i życiowe dziecka.

Cele programu:

 • zintegrowanie działań placówek oświatowych i medycznych działających na terenie Powiatu Legionowskiego na rzecz wczesnego wykrywania nieprawidłowości i wad rozwojowych u dzieci oraz przeciwdziałanie im;
 • powołanie w rejonie działania poradni Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju w placówce wyposażonej w środki dydaktyczne, odpowiedni sprzęt oraz wykwalifikowanych specjalistów, by zapewnić małym, niepełnosprawnym dzieciom wczesną rehabilitację i terapię, a ich rodzicom psychologiczne wsparcie.

 

Zespół pracowników poradni uczestniczących w projekcie „Pomóż mi latać”:

Psycholog:

 • mgr Izabella Krawczyk

Logopeda:

 • mgr Agata Gruczek

 

Podejmowane działania w ramach programu:

ROK SZKOLNY 2008/2009:

 • Opracowanie i wdrożenie pilotażowego programu wczesnego wykrywania nieprawidłowości rozwojowych u dzieci, zatytułowanego „Pomóż mi latać”, którego celem było wczesne rozpoznanie zaburzeń rozwojowych u dzieci, poprzez poszerzenie prowadzonych okresowo profilaktycznych badań lekarskich tzw. bilansów 2, 4, i 6-cio latków o diagnozę psychologiczno-logopedyczną oraz doraźną, bezpośrednią pomoc poprzez udzielanie porad, konsultacji czy kierowanie dzieci do specjalistycznych placówek.

W okresie od 13.11.2008r. do 22.04.2009r. na terenie dwóch przychodni (w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „ZDROWIE” w Legionowie i Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej BER-MED w Wieliszewie), psycholog i logopeda poradni przeprowadzili 94 badania diagnostyczne dzieci w wieku 1,6 - 6 lat. Łącznie przebadano 54 dzieci, wśród których troje (z podejrzeniem autyzmu i niedosłuchu) skierowano do specjalistycznych placówek, a kolejnych troje uzyskało w poradni orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W sumie u 11% przebadanych dzieci stwierdzono niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością. Z powodu małego zainteresowania programem pilotażowych badań postanowiono przeprowadzić szeroko zakrojoną akcję informowania i uświadamiania potrzeb w tym zakresie.

ROK SZKOLNY 2009/2010:

 • Rozpowszechnianie idei wczesnego wspomagania poprzez przeprowadzenie akcji promocyjnej w środowisku oświatowym i środowisku władz lokalnych Powiatu Legionowskiego.

W okresie od połowy grudnia 2009r. do połowy marca 2010r. dyrektor poradni uczestniczył w spotkaniach Rad Gmin Powiatu Legionowskiego (Gminy Legionowo, Gminy Jabłonna, Gminy Serock i Gminy Nieporęt) oraz w Konwencie Wójtów i Burmistrzów. W sumie przeprowadził 6 spotkań informujących i uświadamiających potrzeby w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w rejonie działania poradni. Ponadto pracownicy poradni dostarczyli materiały promocyjne na temat wczesnego wspomagania do 40 placówek oświatowych na terenie Powiatu Legionowskiego.

 • Nawiązanie współpracy z Miejskim Żłobkiem w Legionowie.

W ramach współpracy ze żłobkiem psycholog i logopeda poradni zdiagnozowali 23 dzieci. Zorganizowano także spotkanie psychoedukacyjne psychologa poradni z rodzicami.

 • Przeprowadzanie badań sondażowych w placówkach oświatowych na terenie Powiatu Legionowskiego.

Psycholog, logopeda i pedagog poradni zdiagnozowali 31 uczniów klas 0 na terenie gminy Wieliszew (SP-Skrzeszew, SP-Janówek).

 • Opracowanie w maju 2010r. projektu programu mającego na celu promowanie idei wczesnego wspomagania rozwoju w gminach wiejskich Powiatu Legionowskiego i zgłoszenie go w konkursie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Nie udało się jednak pozyskać środków na jego realizację.

ROK SZKOLNY 2010/2011:

 • Specjalistyczne szkolenia pracowników poradni w problematyce wczesnego wspomagania rozwoju.

W Warszawie w dniach 10.09.2010r. - 12.09.2010r. logopedzi poradni uczestniczyli w konferencji logopedycznej nt.: „Wczesne wspomaganie rozwoju”. W grudniu 2010r. psycholog i pedagog poradni podjęli podyplomowe studia w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju na APS-ie w Warszawie.

 • Stała współpraca z Miejskim Żłobkiem w Legionowie - badania diagnostyczne dzieci, spotkania psychoedukacyjne dla rodziców i wychowawców.
 • Nawiązanie bliższej współpracy z wychowawcami i specjalistami z przedszkoli z terenu Powiatu Legionowskiego - powołanie Grupy Wsparcia.
 • Przygotowanie i zorganizowanie konferencji dla pracowników placówek oświatowych i placówek służby zdrowia na temat wczesnego wspomagania rozwoju – październik 2011r.


Realizowane przez poradnię działania na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju:

 • Badania psychologiczne i logopedyczne dzieci w wieku 0-6 lat, przesiewowe oraz indywidualne.
 • Wydawanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Doraźna pomoc psychologiczna dla rodziców małych dzieci – porady, konsultacje, rozmowy wspierające. Stały DYŻUR dwóch psychologów w poradni – wtorek godz. 16-18.

ROK SZKOLNY 2011/2012:

 • Współpraca z Miejskim Żłobkiem w Legionowie - badania diagnostyczne dzieci, spotkania psychoedukacyjne dla rodziców i wychowawców.
 • Współpraca z wychowawcami i specjalistami z przedszkoli z terenu Powiatu Legionowskiego - spotkania Grupy Wsparcia dla wychowawców i specjalistów zatrudnionych w przedszkolach.


Autor: Agata Gruczek