ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG PORADNI

Data: 31.05.2021 r., godz. 15.00    1289
Spowodowane epidemią ograniczenia w kontaktach społecznych zmieniły zasady funkcjonowania poradni.

W związku z utrzymującym się w kraju stanem epidemii procedury przyjmowania zgłoszeń, zasady funkcjonowania poradni oraz sposoby wykonywania podstawowych zadań, dostosowywane są do wymogów bezpieczeństwa sanitarnego osób, zarówno pracowników jak i tych, którzy korzystają z usług placówki.

Uwzględniając zaistniałe, specyficzne uwarunkowania ustanowiono w poradni zasady, dotyczące przyjmowania zgłoszeń, kontaktów z klientami, dostępu na teren placówki oraz sposoby przeprowadzania badań diagnostycznych:

 • Rodzice zainteresowani pozyskaniem orzeczenia, opinii, wyników badań lub zaświadczenia z poradni - składają WNIOSEK.
 • Stosowane w poradni druki wniosków dostępne są do pobrania na stronie internetowej poradni: www.ppplegionowo.pl
 • Wypełniony WNIOSEK można:
  • przesłać do poradni pocztą / Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
   w Legionowie, ul. Jagiellońska 69, 05-120 Legionowo;
  • wysłać e-mailem / poradnia@ppplegionowo.pl;
  • przesłać za pośrednictwem platformy elektronicznej e-PUAP;
  • złożyć osobiście w siedzibie poradni / urna w pomieszczeniu z osobnym wejściem (na tyłach budynku).
 • Zgłoszenia dotyczące potrzeby uzyskania pomocy psychologicznej (porady, konsultacji), należy składać TELEFONICZNIE w sekretariacie poradni, (sekretariat poprosi o numer, na który oddzwoni psycholog).
 • Nadesłane WNIOSKI, po ich zarejestrowaniu i wstępnej merytorycznej ocenie, kierowane są do diagnozy.
 • SEKRETARIAT kontaktuje się telefonicznie z wnioskodawcą i ustala terminy przeprowadzenia badań.
 • Drzwi do poradni pozostają zamknięte – przy wejściu jest domofon, przez który należy kontaktować się z sekretariatem (z informacją o zgłoszeniu się na umówione badanie, albo zamiar złożenia wniosku lub odebrania dokumentu).
 • Zgłaszające się na badanie dziecko musi być zdrowe.
 • Dziecko przynosi na badanie własne przybory: długopis, ołówek, kredki.
 • Na teren poradni dziecko wchodzi tylko z jednym dorosłym
 • W czasie badania dziecka, rodzic/opiekun czeka na wskazanym miejscu.
 • Decyzją diagnosty, w uzgodnieniu z rodzicem część badania może być przeprowadzona „zdalnie” (wywiad, omówienie wyników badania – telefonicznie).
 • Po badaniu diagnosta odprowadza dziecko z opiekunem do stanowiska sekretariatu i prosi o udostępnienie wyjścia z poradni.