Poradnia psychologiczno - pedagogiczna jest placówką OŚWIATOWĄ

  • funkcjonuje w systemie edukacji, celem jej działalności jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Legionowie jest placówką REJONOWĄ

  • świadczy usługi dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli mających siedzibę na terenie Powiatu Legionowskiego.

Działalność poradni w najszerszym zakresie ma charakter DIAGNOSTYCZNY

  • w związku z opiniowaniem i orzekaniem dla potrzeb edukacji. Na podstawie opinii i orzeczeń poradni, szkoły i przedszkola dostosowują wymagania dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zapewniają im udział w zajęciach logopedycznych, korekcyjno - kompensacyjnych, dydaktyczno - wyrównawczych oraz udzielają wsparcia i pomocy w procesie nauczania.

Zatrudnieni w poradni psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi specjalizują się w problemach związanych z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży oraz udzielają pomocy w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego.

Korzystanie z usług poradni jest nieodpłatne i nie wymaga skierowań. Dzieci i młodzież zgłaszane są do poradni wyłącznie przez rodziców lub prawnych opiekunów, którzy decydują o przebiegu postępowania diagnostycznego i wnioskują o wydanie opinii lub orzeczenia.

Decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie z 24 czerwca 2008r. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Legionowie uzyskała uprawnienia do wydawania orzeczeń dzieciom z wadami wzroku, słuchu i z autyzmem.

Druki do pobraniaDruki Zgodnie z obowiązującymi przepisami od rodziców zgłaszających dziecko do poradni wymagamy pisemnego upoważnienia. Poszczególne druki oraz informacje dotyczące sposobów ich wykorzystywania zamieszczamy tutaj.