Standardy ochrony dzieci

Liczba odwiedzających: 596
Standardy ochrony dzieci w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Legionowie

STANDARDY OCHRONY DZIECI

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W LEGIONOWIE

 

Standard I. POLITYKA

Placówka opracowała i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie posiada dokument Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
 2. Polityka dotyczy całego personelu poradni, tj. pracowników, współpracowników, stażystów i wolontariuszy.
 3. Cały personel poradni zna treść dokumentu i realizuje Politykę.
 4. Za wdrażanie i nadzorowanie Polityki odpowiada dyrektor poradni.
 5. Dyrektor poradni wyznaczył osobę odpowiedzialną za monitoring realizacji Rola oraz zadania tej osoby są jasno określone.
 6. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem jasno i kompleksowo określa:
  1. zasady bezpiecznej rekrutacji personelu poradni
  2. zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem poradni, opisujące jakie zachowania są niedozwolone w kontakcie z dzieckiem/uczniem;
  3. procedury zgłaszania i podejmowania interwencji, w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego, które określają jakie działania należy podjąć w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka/ucznia lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony osób obcych, członków rodziny, personelu placówki oraz rówieśników;
  4. zasady ochrony danych osobowych oraz wizerunku małoletnich, które określają sposób udostępniania informacji o dziecku/uczniu i wizerunku dziecka/ucznia;
  5. zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych, w celu ochrony małoletnich przed szkodliwymi treściami.
 7. Polityka jest opublikowana na stronie internetowej poradni i  szeroko promowana wśród całego personelu oraz klientów poradni, a poszczególne grupy są z nią zapoznawane poprzez działania informacyjne. 

Standard 2. PERSONEL

Placówka monitoruje, edukuje i angażuje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.   

 1. Rekrutacja pracowników odbywa się zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 28 lipca 2023 roku - o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.
 2. Określone są zasady bezpiecznych relacji całego personelu placówki z małoletnimi, wskazujące, jakie zachowania są niedozwolone w kontakcie z dzieckiem/uczniem.  
 3. Placówka zapewnia swoim pracownikom podstawową edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, w zakresie:
 4. rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci,
 5. procedur interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia,
 6. odpowiedzialności prawnej pracowników placówki, zobowiązanych do podejmowania interwencji,
 7. procedury „Niebieskie Karty”.
 8. Pracownicy pedagogiczni poradni są przygotowani, by edukować:
 9. dzieci na temat ochrony przed przemocą i wykorzystywaniem;
 10. opiekunów dzieci na temat wychowania dzieci bez przemocy oraz chronienia ich przed przemocą i wykorzystywaniem.
 11. Pracownicy pedagogiczni poradni dysponuje materiałami edukacyjnymi dla dzieci i dla rodziców oraz aktywnie je wykorzystuje. 

 

Standard 3. PROCEDURY

W placówce funkcjonują procedury zgłaszania podejrzenia oraz podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka.  

 1. Poradnia wypracowała procedury, które określają krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony personelu placówki, członków rodziny, rówieśników i osób obcych.
 2. Sposób dokumentowania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów, zdarzeń zagrażających dobru dziecka oraz podejmowanych w poradni działań jest jasno określony. 
 3. Poradnia dysponuje danymi kontaktowymi lokalnych instytucji i organizacji, które zajmują się interwencją i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci (policja, sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia) oraz zapewnia do nich dostęp wszystkim pracownikom.
 4. W poradni wyeksponowane są informacje dla dzieci/uczniów na temat możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numery bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży.  

 

Standard 4. MONITORING

Placówka monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi standardami ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 1. Przyjęta Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem jest weryfikowana poprzez przeprowadzenie wśród pracowników, przynajmniej raz na dwa lata, ankiety monitorującej poziom realizacji Polityki oraz szczegółową analizę sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.
 2. W ramach weryfikacji Polityki poradnia może konsultować się z dziećmi/uczniami i ich rodzicami/ opiekunami prawnymi.